Индивидуална форма

 ЕГ „Пловдив” организира и Индивидуална форма на обучение, която включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено в индивидуалния учебен план, утвърден от директора.

Според чл. 17 от ППЗНП учениците, които желаят да се обучават във формите на обучение, различни от дневна, подават писмено заявление до директора. Директорът, след съгласуване с Педагогическия съвет, определя със заповед реда и условията, при които дневната форма на обучение може да бъде заменена с индивидуална или самостоятелна или да бъде удължен учебният срок за ученици, които са отсъствали продължително време от учебни занятия по уважителни причини.