Проекти 2020-2021

Проект за мобилност за преподаватели и административен персонал по ключова дейност 101 в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

Проект за мобилност за преподаватели и административен персонал по ключова дейност 101  в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

 

Бенефициент: Езикова гимназия „Пловдив“

Име на проекта:

"Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване" "Continuing professional development – gateway to innovative teaching and learning success"

Абревиатура: CPD-GATEWAY

 

Стойност на финансирането: 76075.00 Евро

Продължителност: 27 месеца

Период на реализация на мобилностите: 01.07.2019 – 30.09.2021

Брой планирани мобилности: 35

 

Европейски план за развитие:

Европейският план за развитие, е част от Стратегията за развитие на училището във връзка с новите

промени и изискванията на съвременното образование и се основава на принципите за Европейско развитие 2030 и стратегическите документи за развитие на уменията и ключовите компетенции. Въвеждането на модерните технологии в класната стая и в управлението на училището съхранявайки добрите традиции и практики цели да създадем отворена, гъвкава и адаптивна система за развитие на училището, чиито основни цели са:

- Осигуряване на съвременна материално-техническа база и квалифициран педагогически екип, индивидуална и диференцирана работа с учениците, съобразно техните различни потребности.

- Непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максималното развитие на учениците в процеса на обучение и изграждането им като личности с езикови, дигитални, комуникативни и социални умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда за личностно и кариерно развитие.

- Да бъдем лидер в осигуряването на качествено образование като приемем предизвикателствата на дигиталната революция, отварянето на образованието и глобалната надпревара за таланти.

- Изработване на иновативни училищни политики в сферата на управлението, насочени към формиране на чуждоезикови и социални компетенции, към насърчаването на творческо и критично мислене и към подкрепа на педагогическата колегия за усъвършенстване на професионалните умения. За да подкрепим мотивацията за учене, ориентирана спрямо личностното развитието на всеки в този процес, ние отчитаме необходимостта от прилагане на модерни образователни подходи, ефективно управление на процесите в класната стая, създаване на благоприятна среда за учене и преподаване, разработване на индивидуални материали за преподаване, които да подкрепят ученика в процеса на обучение и да създават възможности за индивидуални творчески и екипни изяви. Това изисква именно прилагането на Европейските стратегически цели за ключови компетентности, свързани с творчество и иновации на всички образователни нива. Усъвършенстваните езикови, дигитални, практически и социални умения за личностно и кариерно развитие на преподавателите са от голямо значение за успешното реализиране на целите в Стратегията. Успешното й прилагане е от съществено значение за преодоляване на недостига от дигитални компетенции, технологична култура и иновативно мислене на преподавателите в гимназията, необходими за успешно реализиране на качествен образователен процес. Целите за осъществяване на Европейския план за развитие са свързани с адекватното използване на интерактивни методи за развитие на творческото мислене на учениците, умения за рефлексия и самооценка на постигнатото, както от страна на учениците, така и от страна на учителите, усъвършенстване на уменията за работа в екип, които да подкрепят партньорския модел на обучение в класната стая.

Усъвършенстването на езиковите умения на целия училищен колектив е важна част от Европейската стратегия за развитие на училището предвид езиковия ни профил. Това налага усъвършенстването им както на педагогическия, така и на административния персонал, защото тези умения са важна част от ежедневната комуникация в съвременното образование.

Моделът и процесът на учене в съвременната образователна среда изисква и интегрирането на избрани методи на неформалното образование, както и насърчаването на интереса и толерантността на учениците чрез междукултурен диалог и обмяна на добри практики в сътрудничество с други училища в ЕС, университети и/или международни организации. Гимназията ще реализира план за изграждането й като иновативно училище, като активно приложи актуализираната Стратегия и Европейския план за развитие, както и планът за дигитализация и оптимизиране на административните процеси.

Осъзнатата професионална потребност да развиваме лидерството в училищната общност като прилагаме добрите Европейски практики и иновации в съвременните условия ни дава увереност в

постигането на нашата цел, за да отговорим на изискванията на съвременната високо- конкурентната образователна среда.

 

Следвайки целите си да формираме личности с висока интелектуална и практическа подготовка и култура, с изразено гражданско, проевропейско съзнание и поведение, със способности за ефективна реализация в обединена Европа, ние сме убедени в полезността на настоящия проект за мобилност.

 

Цели на проекта:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осъществяване на успешни квалификационни дейности за усвояване на доказани европейски практики в подкрепа на реализирането на иновативната политика на училището по примера на водещи европейски образователни системи. Практическо приложение на стратегическата рамка за Европейско сътрудничество в областта на образованието в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа.

 

ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: внедрен и мултиплициран съвременен опит с добавена европейска стойност.

 

ПОДЦЕЛИ:

 1. Подобряване на конкурентоспособността на преподавателския състав чрез прилагане на добри практики от Европа и осъзнаване на ползите от европейската квалификационна практика за нуждите на учителите във всички предметни области. Споделяне на педагогически идеи.
 2. Предоставяне на сравнимо с европейското ниво обучение, създаване на благоприятна образователна среда в унисон с тази във водещи Европейски държави.
 3. Популяризиране на положителните практики чрез усъвършенстване на ключовите компетенции и умения на учителите и създаване на ядро от учители-новатори, които използват съвременни умения в разработването на образователни материали, интегриращи методите на позитивно обучение и прилагането на иновативни инструменти за преподаване.
 4. Осигуряване на качествено обучение, възпитание и социализация интернационализация на училищната среда.
 5. Подкрепа за професионалното развитие на управленския капацитет и лидерската училищна общност, който да подготви колегията за предизвикателствата на съвременното високотехнологично образование.
 6. Преосмисляне на образованието през призмата на инвестиции в умения за по-добри социални и икономически резултати, за знаещи и можещи граждани на Европа с широка култура, национални добродетели и европейски дух.

 

Очаквани резултати:

 1. Изграден екип от висококвалифицирани ръководители и учители-лидери с различен опит и отговорности, справящи се успешно с предизвикателствата на образователния процес.
 2. Подобрена образователна, социална и комуникационна среда в училище. Развит модерен тип управление на класната стая и организиране на учебните дейности с помощта на позитивни образователни методи, което да съответства на потребностите на съвременния ученик и образователна среда, както и да стимулира успешното изграждане на уменията съгласно Европейската рамка.
 3. Осъвременена европейска квалификационна рамка на училището с добавена стойност за продължаващо професионално развитие в посока на внедрени иновативни практики, позитивност, популяризиране на опита и постиженията. Изградено доверие между учителите-новатори и по-консервативните учители.
 4. Постигната интернационализация на образователната среда и проевропейско измерение в образованието на учениците ни чрез реализиране на професионалния потенциал и компетентности на учителската общност и чрез затвърждаване и надграждане на използването на модерни и новаторски подходи и практики.
 5. Повишени езикови компетенции на ръководния и лидерския екип чрез участие в европейски и международни образователни програми и общности,
 6. Създадени контакти с партньорски организации от Европа за реализация на самостоятелни проекти по програма Еразъм+ и други Европейски програми.

 

Убедени сме, че доброто училище е онова, което гъвкаво променя образователната си среда. Колективът ни иска да научи повече за най-добрите практики и стратегии на неформалното образование в областта на модерните технологии, както и да подобри качеството на процесите на преподаване и учене като развива и интегрира нови стратегии в учебната програма и урочните планове. ЕГ „Пловдив“ иска да инвестира в обучението и квалификацията на своя екип, за да се прилагат знанията, уменията и натрупания опит като инструмент за изграждане на позитивна учебна среда, решаване на проблеми, за устойчивост и борба със стреса и агресията в училище. Считаме, че обучения, свързани с усвояването и прилагането на т. нар. „меки умения“ – създаване на позитивна нагласа, лична мотивация, подпомагане решаването на конфликти, фасилитиране и водене на дискусия, гъвкавост при сблъсък с предизвикателства, дипломация в сложни ситуации, са ключови при създаване на екипи, работа в мултикултурна среда, мотивиране и менторство.

Proeklt_logo