Устав на УП

Ученически парламент
към
ЕГ „Пловдив“ – град Пловдив

УСТАВ


Глава първа.
ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Раздел
I.
Същност на Ученическия Парламент


Чл. 1. Ученическият Парламент (УП) към ЕГ „Пловдив“ е учреждение за самоуправление на учениците от Гимназията. То е демократично,самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо.

Раздел II.
Цели на Ученическия Парламент

Чл. 1.  Да защитава правата,позицията и интересите на всички ученици от Гимназията на училищно,общинско и национално ниво.
Чл. 2. Да информира учениците относно техните права и задължения в училище и като граждани на Република България.
Чл. 3. Да подобри взаимоотношенията ученици-ученици и ученици-учители.
Чл.4. Да участва активно в организирането на свободното време на учениците самостоятелно или съвместно с партньорски клубове,организации,сдружения.
Чл. 5. Да участва в дейност,насочени към превенция на агресията между учениците,наркотичните и алкохолни зависимости,тютюнопушенето и/или дейности свързани с обществени проблеми от различно естество.
Чл. 6. Да подпомага активното участие в заемането на гражданска позиция от страна на учениците.


Глава втора.
Управление и членове на УП.


Раздел
I.
Управителен съвет (УС) .
Чл. 1. Управителният съвет е основен орган на Ученическия Парламент.
Чл. 2. Функции:
§ 1. Да следи за правилното функциониране на УП.
§ 2. Ръководи и извършва административната дейност на УП.
§ 3. Подобрява комуникацията между членовете на УП,учениците и училищното ръководство в Гимназията.
§ 4. Изготвя план-програма за годишната дейност на УП.
§ 5. Насрочва избори за членове на Управителния съвет на УП всяка година.

Чл. 3. Състав:
§ 1. Председател.
1) Представлява УП пред училищното ръководство и учителския колектив.
2) Ръководи срещите и координира дейността на УП.
3) Ръководи срещите и координира дейността на УС.
§ 2. Заместник-председател.
1) Помага на Председателя да изпълнява задълженията си.
2) Изпълнява функциите на Председателя при неговото отсъствие.
3) Максималният брой заместник-председатели е двама.
§ 3. Секретар.
1) Води протокол за всяка среща и го вписва в Протоколната книга на УП.
2) Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УП.
3) Изготвя отчет за всяка дейност на УП.
4) Изготвя отчет за дейностите на УП през годината.
§ 4. P.R.
1) Идентифицира, търси и поддържа контакт с организации, с които УП може да си партнира.
2) Търси и поддържа контакт с евентуални спонсори на УП.
3) При необходимост представя УП на всички нива- пред други лица,организации и институции.
§ 5. Отговорници на випуските.
1) Представят позицията и мнението на класовете от випуска,за който отговарят при отсъствие на даден отговорник от същия випуск.
2) Известяват отсъствалите отговорници на класове от своя випуск относно решения и промените,направени на последното събрание на УП.

Раздел II.
Отговорници и Доброволци.

Чл. 1. Отговорници на випуските.
§ 1. Следят за правилната работа на Отговорниците на класовете.
§ 2. Имат главната отговорност да разпространяват информацията в посока УП-ученици/ученици-УП.
§ 3. Представят позицията на целия випуск на събранията на УП.
Чл. 2. Отговорници на класовете.
§ 1. Представят мнението и позицията на класовете си на събранията на УП.
§ 2. Ангажират се да информират класовете си за решенията на УП след всяко събрание.
§ 3. Ангажират се да изпълняват всички задължения, възложени им от УС.
Чл. 3. Доброволци към УП.
§ 1. Доброволците към УП са всички ученици,които желаят да бъдат членове на УП и стават такива с необходим брой посещения и дейности.

Раздел III.
Приложения.

Чл. 1. Всяка длъжност в УП- член на УС/отговорник на випуск/отговорник на клас,с изключение на Доброволците към УП, се изпълнява от даден ученик в рамките на една учебна година, след предварително проведени избори, по условията описани в настоящия Устава - Глава 3, раздел V. 
Чл. 2. УП може да гласува вот на недоверие към даден член и да избере негов заместник.
Чл. 3. Съставът на УП за дадена учебна година-членовете на УС,отговорниците на випуските и отговорниците на класовете,с изключение на Доброволците към УП, ще бъде представян на табло в Гимназията с продължителност една учебна година.
Глава трета.
Събрания,гласуване,членство в УП. Внасяне на промени в Устава на УП. Избори.


Раздел
I.
Събрания.

Чл. 1. Събрания на УС.
§ 1. Провеждат се минимум веднъж месечно.
§ 2. На тези събрания се определят задачите и приоритетите на УП за следващия месец.
§ 3. Разпределят се задълженията между членовете на УП.
§ 4. Прави се отчет на дейностите за предходния месец и тяхната оценка.

Чл. 2.
Общи събрания.
§ 1. Провеждат се минимум два пъти месечно.
§ 2. Обсъждат се проблеми на учениците.
§ 3. Обсъждат се идеи/предложения относно бъдещи дейности на УП.
§ 4. Организира се участието на УП в различни дейности,които са били одобрени чрез гласуване на УП.
§ 5. Провеждат се необходимите гласувания
§ 6. Присъствието на членовете на УС, Отговорниците на випуски и класове, както и Доброволците, е задължително.

Раздел II. Гласуване в УП.
Чл. 1. Всеки член има право на един глас (за/против/въздържал се).
Чл. 2. Да гласуват съответно имат право всички членове на УС, Отговорниците на випуски и Отговорниците на класове,представяйки мнението на целия клас/випуск,а не само своето собствено.
Чл. 3. Доброволците имат право да внасят идеи и предложения, както и право на глас при покрит минимум за участие в дейности през годината.
Чл. 4. Предложения и решения се приемат с мнозинство 50% + 1 глас от присъстващите членове с право на глас на даденото събрание.
Чл.5. При гласуване на промени в Устава на УП, решенията се приемат при 75% + 1 глас.
Раздел III. Членство в УП
Чл. 1. Всеки ученик може да стане член на УП,да присъства на събранията,да изразява мнението си по разглежданите въпроси, да избира и да бъде избран за длъжностно лице(Глава ВТОРА) в рамките на УП.
Чл. 2. Всеки ученик,станал член на УП, има за цел да подпомага развитието на Парламента.
Чл. 3. Всеки член на УП(Глава ВТОРА), който е присъствал на 50% или повече от събранията,  взел участие в поне 3 дейности на организацията, получава съответното признание-сертификат в края на учебната година.
Чл. 4. Всеки член на УП(Глава ВТОРА) ,който не спазва Устава на Парламента,оронва авторитета му или не спазва задълженията си следва незабавно да бъде изключен с решение на УС,като не получава сертификат за членство за съответната учебна година Сертификат не се получава и при повече от 3 отсъствия за срок,за всяка една от длъжностите.


Раздел
IV. Промени в Устава на УП.
Чл. 1. Стават с предложение на членовете на УС, Отговорниците и Доброволците.
Чл. 2. Приемат се/отхвърлят се с гласуване на Общо събрание по критериите за гласуване,описани в раздел II от настоящата глава.
Чл. 3. Утвърждават се с решение на УС.

Раздел V. Избори.

Чл.1. За поста председател може да се кандидатира само ученик, който има присъственост над 70% в УП за предходната година.
Чл.2.
Всеки ученик с присъственост на събрания над 50% може да се кандидатира за поста заместник-председател. Възможно е кандидатирането на индивидуална личност или екип, състоящ се от максимум трима души - председател или двама председатели и един или двама заместник-председател.
Чл.3. Длъжностите Секретар, P.R., Отговорник на випуск се избират на Общи събрание на УП в началото на всяка учебна година при критериите за гласуване, описани в настоящия Устав. Отговорниците на класовете се избират от всеки клас индивидуално.
Чл. 4. Изборите за нови председател и заместник-председател/и се провеждат не по-рано от един месец и не по-късно от две седмици преди края на учебната година.
Чл. 5. Изборите се провеждат в един и същи учебен ден за всички учебни смени. Всеки настоящ ученик има право на един единствен глас. Празна бюлетина се счита за невалидна. Отбелязването на желания кандидат става с произволен знак в съответното квадратче. Всички ученици гласуват анонимно в една единствена предварително запечатана и подпечатана с печата на УП урна. Вотът на всеки ученик е таен и неприкосновен.
Чл. 6. При съмнение за манипулация на изборите, същите могат да бъдат обявение за невалидни и проведени отново не по-късно от една седмица преди края на учебната година.
Чл. 7. Кандидатирането за избори става не по-късно от две учебни седмици преди самите избори. Кандидатури, издигнати след крайния срок се считат за нищожни по силата на настоящия Устав.

*Настоящият Устав е изготвен от УП 2017/2018 през 2017 година.