Обществени поръчки

О Б Я ВА

По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив

ОБЯВА за отдаване под наем

О Б Я ВА

По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив

ОБЯВА за отдаване под наем 2

Съдържание на 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА  ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Езикова гимназия „Пловдив” във връзка с изпълнение на Договор BG051РО001-7.0.07-0072-С0001 по проект „Рейтинг+” BG051PO001-7.0.07  - „Без граници–Компонент 1”– Фаза 2 към ОП РЧР

Публичната покана е публикувана под № 9022934/28.11.2013г.

УКАЗАНИЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ-МАТЕРИАЛИ-ПРОЕКТ РЕЙТИНГ-11-2013
Документация