Прием

За учебната 2018/2019 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 260 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужди езици, както следва:

• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 6 паралелки
• НЕМСКИ ЕЗИК- 4 паралелки

( 50% момичета, 50% момчета)

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
• Български език и литература
• Математика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
• Български език и литература
• Математика

Максимален бал: 500

Балообразуване - сформира се от следния сбор:

2 x Оценката от НВО по български език и литература + 2 x Оценката от НВО по математика + 1 x Oценката по български език и литература от Свидетелство за завършено основно образование + 1 x Oценката по математика от Свидетелство за завършено основно образование 

ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите на адрес http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=16 !

В Езикова гимназия „Пловдив” курсът на обучение е 5 години - от VIII  до ХII клас.
Профилиращият чужд език – английски или немски.
Вторият западен език е съответно немски или английски. Високото ниво на общообразователната подготовка и знанията по чужди езици дават възможност на учениците да положат изпити за FCE, CAE, CPE, TOEFL и SAT по английски език, DSD II (Das kleine deutsche Sprachdiplom) и DaF по немски език.

ЕГ „Пловдив” осигурява:
• ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ.
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОЩЕ ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК.
• ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ В РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И СЕКЦИИ.
• ТРАДИЦИОННО ВИСОКО НИВО НА ПРЕПОДАВАНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСИГУРЯВАЩО СОЛИДНА ПОДГОТОВКА ПО ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

   1. Заявление до директора ;
   2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
   3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
   4. Заявление до директора за избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2018/2019г. – Чужд език (английски /немски език) 2 уч.ч. седмично, 72 учебни часа годишно;
   5. Заявление до директора за факултативни учебни часове  в VIII клас през учебната 2018/2019г. – Музика – 0.5 уч.ч. седмично, 18 учебни часа годишно и  Изобразително изкуство -  0.5 уч.ч. седмично, 18 учебни часа годишно;
   6. Заявление до директора за часове по спортни дейности – баскетбол  в VIII клас през учебната 2018/2019г.
   7. Информационна  бланка  (по образец), съдържаща информация :

  • ЗА УЧЕНИКА: имена, ЕГН, дом. адрес и телефон;
  • ЗА РОДИТЕЛИТЕ: имена, ЕГН, професии, служ. и дом. телефон.

   8. Копие на имунизационния паспорт (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации), издаден от лекуващия лекар на ученика, данни за личния лекар име, адрес, телефон;

Пакетa с изброените документи за записване може да намерите:

  • Английски език - тук
  • Немски език - тук