Прием

Приемът в гимназията е регламентиран от Наредба № 11 / 28.03.2005 г. (ДВ брой 29/2005 г.) на МОН.

За учебната 2018/2019 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 260 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужди езици, както следва:
• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 6 паралелки
• НЕМСКИ ЕЗИК- 4 паралелки

( 50% момичета, 50% момчета)

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
• Български език и литература
• Математика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
• Български език и литература
• Математика

Максимален бал: 500

Балообразуване - сформира се от следния сбор:

2 x Оценката от НВО по български език и литература + 2 x Оценката от НВО по математика + 1 x Oценката по български език и литература от дипломата за завършен 7. клас + 1 x Oценката по математика от дипломата за завършен 7. клас

ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите на адрес http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=16 !

В Езикова гимназия „Пловдив” курсът на обучение е 5 години - от VIII (подготвителен) до ХII клас.
Профилиращият чужд език – английски или немски, се изучава с общ хорариум от 1513 часа и се отразява в дипломата за средно образование.
Вторият западен език е съответно немски или английски с хорариум от 520 часа. Високото ниво на общообразователната подготовка и знанията по чужди езици дават възможност на учениците да положат изпити за FCE, CAE, CPE, TOEFL и SAT по английски език, DSD II (Das kleine deutsche Sprachdiplom) и DaF по немски език.

ЕГ „Пловдив” осигурява:
• ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ.
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОЩЕ ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК.
• ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ В РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И СЕКЦИИ.
• ТРАДИЦИОННО ВИСОКО НИВО НА ПРЕПОДАВАНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСИГУРЯВАЩО СОЛИДНА ПОДГОТОВКА ПО ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. може да намерите тук (http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=16)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

1. Заявление до Директора. (по образец)

2. Диплома за завършен VII клас – оригинал.

3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът - оригинал.

4. Характеристика на ученика.

5. Информационна бланка. (по образец)

6. Копие на имунизационния паспорт (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации (издава се от личния лекар).