Правилници и документация

Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив" 2017-2018г.
Стратегия за развитие на ЕГ "Пловдив" - 2016/2020 г.
Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред в общежитие при ЕГ „Пловдив” - 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Немски език” през учебната 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Английски език” през учебната 2016/2017 г.
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Годишен план на ЕГ „Пловдив” през учебната 2016/2017 г.
Мерки за подобряване качеството на образованието в ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016 /2017 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищe при ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи - 2016/2017 г.
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Заповед и правила за отпускане на стипендии
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни средства към 30.09.2017г.
Стипендии за I срок на 2017-2018 учебна година без IX клас
Стипендии за I срок на 2017-2018 учебна година IX клас
Отчет за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни средства за 2017г.
Правила за условия и реда за получаване на стипендии от ученици от ЕГ "Пловдив" в сила от 15.09.2018г.
Стипендии за II срок на учебната 2017-2018 година
Корекция в спипендии за II-ри срок на учебната 2017-2018 година
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Стипендии за I срок на 2018-2019 учебна година