Правилници и документация

Дневен режим ЕГ "Пловдив" за учебната 2021 - 2022 година
Годишен план на ЕГ Пловдив за учебната 2021-2022 година
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2021/2022г.
Условия за организиране формите на обучение 21_22
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"-2021/2022г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ЕГ "Пловдив"_ 2021
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ И ГРУПИ ЗА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ КЪМ ЕГ „ПЛОВДИВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА
Етичен кодекс на ЕГ "Пловдив"
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 2021_2022
Програма за превенция на ранното напускане на училищe през учебната 2021/2022 година
План за БДП 2021-2022
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на дубликати
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по приемане и преместване на ученик
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на диплома
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2
Календар на дейностите за 2021/2022г.
Стратегия на ЕГ Пловдив 2021 - 2024г.
Заповед_поименен състав_Обществен_съвет
Отчет на директора на ЕГ Пловдив за изпълнение на Стратегията за развитие на ЕГ Пловдив 2016-2020г.
Правомощия Обществен съвет
Инструкция Обществен съвет
Отчет_чл. 15А, ал.2_ЗДОИ
Доклад за предприетите мерки за съответствие на дейността на ЕГ Пловдив с изискванията на Регламента и националното законодателс
Правила и ред за подаване на жалби и сигнали за закрила правата на децата /учениците/ в ЕГ "Пловдив"
П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ ЕГ „ ПЛОВДИВ” -2021-2022