Правилници и документация

Годишен план на ЕГ"Пловдив" за 2020/2021г.
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2020/2021г.
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"-2020/2021г.
Актуализация на Стратегията на ЕГ "Пловдив"-2020/2021г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ЕГ "Пловдив"_ 2021
План за действие за 2021г. за БДП на ЕГ "Пловдив"
Етичен кодекс на ЕГ "Пловдив"
Мерки за подобряване качеството на образованието в ЕГ "Пловдив" - 2020/2021 г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз за учебната 2020 /2021 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2020/2021г.
План за БДП 2020/2021
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи - 2020/2021 г.
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на дубликати
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по приемане и преместване на ученик
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на диплома
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2
Календар на дейностите за 2020/2021г.
Стратегия на ЕГ Пловдив
Заповед_поименен състав_Обществен_съвет
Изпълнение на Стратегията на ЕГ "Пловдив"
Правомощия Обществен съвет
Покана Обществен съвет
Инструкция Обществен съвет
Отчет_чл. 15А, ал.2_ЗДОИ
Доклад за предприетите мерки за съответствие на дейността на ЕГ Пловдив с изискванията на Регламента и националното законодателс
УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИН
Заповед_Стипендии за 1 срок на учебната 2020/2021 г.
Правила и ред за подаване на жалби и сигнали за закрила правата на децата /учениците/ в ЕГ "Пловдив"
Заповед_Стипендии за 2 срок на учебната 2020/2021 г.