Правилници и документация

Стратегия за развитие на ЕГ "Пловдив" - 2016/2020 г.
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив" 2017-2018 г.
Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред в общежитие при ЕГ „Пловдив” - 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Немски език” през учебната 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Английски език” през учебната 2016/2017 г.
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Годишен план на ЕГ „Пловдив” през учебната 2016/2017 г.
Мерки за подобряване качеството на образованието в ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016 /2017 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищe при ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи - 2016/2017 г.
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Заповед и правила за отпускане на стипендии
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
Стипендии за II срок на 2016-2017 учебна година
План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017