Правилници и документация

Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2018/2019г.
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"
Стратегия за развитие на ЕГ "Пловдив" - 2016/2020 г.
Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред в общежитие при ЕГ „Пловдив” - 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Немски език” през учебната 2016/2017 г.
Училищен учебен план за учениците от VIII клас, профил „Чуждоезиков – Английски език” през учебната 2016/2017 г.
Мерки за подобряване качеството на образованието в ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016 /2017 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищe при ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи - 2016/2017 г.
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Заповед и правила за отпускане на стипендии
План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 г.
Стипендии за I срок на 2017-2018 учебна година без IX клас
Стипендии за I срок на 2017-2018 учебна година IX клас
Правила за условия и реда за получаване на стипендии от ученици от ЕГ "Пловдив" в сила от 15.09.2018г.
Стипендии за II срок на учебната 2017-2018 година
Корекция в спипендии за II-ри срок на учебната 2017-2018 година
Стипендии за I срок на 2018-2019 учебна година
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на дубликати
Стипендии за II срок 2018-2019 учебна година
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по приемане и преместване на ученик
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на диплома
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив" за 2019 - 2020г.
Календар на дейностите
Актуализация на Стратегията на ЕГ "Пловдив"
Изпълнение на Стратегията на ЕГ "Пловдив"
Годишен план 2019-2020 учебна година
Стипендии за I срок на 2019-2020 учебна година
Правомощия Обществен съвет
Покана Обществен съвет
Инструкция Обществен съвет
Отчет_чл. 15А, ал.2_ЗДОИ
Доклад за предприетите мерки за съответствие на дейността на ЕГ Пловдив с изискванията на Регламента и националното законодателс
Стипендии за II срок на 2019-2020 учебна година