Правилници и документация

Етичен кодекс за поведение на служителите на ЕГ „ПЛОВДИВ"
Правилник за дейността на Етичната комисия в ЕГ “ПЛОВДИВ“.
Стратегия на ЕГ "Пловдив" 2023-2028 г.
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"-2023-2024г.
Етичен кодекс на ЕГ "Пловдив"
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2023-2024 г.
Условия за организиране формите на обучение 2023-2024 г.
Дневен режим ЕГ "Пловдив" за учебната 2023-2024 година
Годишен план на ЕГ Пловдив за учебната 2023-2024 г.
Календар на дейностите за 2023-2024 г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ЕГ "Пловдив" 2023-2024 г.
План за действие към Стратегия за развитие на Езикова гимназия „Пловдив“ 2023 – 2028 година
План за квалификационна дейност 2023 - 2024 г.
Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред в общежитие при ЕГ „Пловдив“ - 2023-2024 г.
План за работа на постоянната комисия за защита при бедствия и групи за работа при бедствия към ЕГ „Пловдив“ за учебната 2023 – 2024 г.
Правила за действие при химически замърсявания и/или химическо или биологическо оръжие
План за БДП 2023-2024
Училищен план за противодвйствие на училищния тормоз 2023-2024 г.
Заповед поименен състав Обществен съвет
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на дубликати
Правилник за устройството, организацията и вътрешния ред в общежитие при ЕГ „Пловдив“ - 2022-2023 г.
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по приемане и преместване на ученик
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на диплома
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2
Заповед поименен състав Обществен съвет
Отчет на директора на ЕГ Пловдив за изпълнение на Стратегията за развитие на ЕГ Пловдив 2016-2020г.
Правомощия Обществен съвет
Инструкция Обществен съвет
Отчет чл. 15А, ал.2 ЗДОИ
Доклад за предприетите мерки за съответствие на дейността на ЕГ Пловдив с изискванията на Регламента и националното законодателс
Правила и ред за подаване на жалби и сигнали за закрила правата на децата /учениците/ в ЕГ "Пловдив"
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"-2022-2023г.
Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2022-2023 г.
Условия за организиране формите на обучение 2022-2023 г.
Годишен план на ЕГ Пловдив за учебната 2022-2023 г.
Календар на дейностите за 2022-2023 г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ЕГ "Пловдив" 2022-2023 г.
План за квалификационна дейност 2022- 2023 г.
План за работа на постоянната комисия за защита при бедствия и групи за работа при бедствия към ЕГ „Пловдив“ за учебната 2022 – 2023 г.
План за БДП 2022-2023
Училищен план за противодвйствие на училищния тормоз 2022-2023 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищe през учебната 2022-2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи през учебната 2022-2023 г.