Правилници и документация

Форми на обучение в ЕГ "Пловдив" - 2020/2021г.
Мерки за подобряване качеството на образованието в ЕГ "Пловдив" - 2020/2021 г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016 /2017 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищe при ЕГ "Пловдив" - 2016/2017 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи - 2016/2017 г.
Разпределение на средствата за стипендии между училищата
Заповед и правила за отпускане на стипендии
Правила за условия и реда за получаване на стипендии от ученици от ЕГ "Пловдив" в сила от 15.09.2018г.
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на дубликати
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по приемане и преместване на ученик
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на диплома
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Предоставяне от ЕГ "Пловдив" на услуга по издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив" за 2019 - 2020г.
Стратегия на ЕГ Пловдив
Календар на дейностите за 2020/2021г.
Актуализация на Стратегията на ЕГ "Пловдив"-2019/2020г.
Изпълнение на Стратегията на ЕГ "Пловдив"
Правомощия Обществен съвет
Покана Обществен съвет
Инструкция Обществен съвет
Отчет_чл. 15А, ал.2_ЗДОИ
Доклад за предприетите мерки за съответствие на дейността на ЕГ Пловдив с изискванията на Регламента и националното законодателс
Правилник за дейността на ЕГ "Пловдив"-2020/2021г.
Актуализация на Стратегията на ЕГ "Пловдив"-2020/2021г.
Годишен план на ЕГ"Пловдив" за 2020/2021г.