СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,
С удоволствие Ви съобщаваме, че за първата мобилност с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Великобритания в периода 08.03.-14.03.2020г., бяха одобрени следните ученици:
1. Максим Тодоров Х А
2. Димитър Делов Х И
3. Симона Чакова Х Б
4. Вили Василева Х Ж
За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:
1. Томас Дадикозян IX И
2. Арман Терлемезян IX А
3. Габриела Майдозян X Б
4. Гергана Гешева IX И
Участниците в следващите мобилности ще бъдат допълнително обявени на сайта на гимназията.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважеми ученици, родители и колеги,

Напомняме на всички, че крайният срок за подаване на документи за кандидатстване по проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“ е сряда /15.01.2020г./. Очакваме кандидатурите на eg.plovdiv.projectsgmail.com.

График на изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишни оценки в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.

График СФО

Кандидатстване по проект Еразъм +

Заявление за участие- ученици

Уважаеми родители и ученици на ЕГ „ПЛОВДИВ“,
С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект с участието на Езикова гимназия „Пловдив“ по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема „Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Целите на проекта са да подпомогне училищните политики във връзка с употребата на интернет и, в частност, социалните медии, да осигури допълнителни обучителни материали за час на класа и часовете по гражданско образование , както и образователен и културен обмен за учениците.
Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват шестнадесет ученици на възраст 15-17 години /към датата на съответния обмен/ в четири групи от по четирима ученици, придружавани от един учител и един координатор, за всеки обмен. Всеки обмен (наричан още „мобилност“) продължава седем дни, от неделя до събота, като разходите за него се поемат от европейския фонд. Учениците ще работят в сътрудничество със свои връстници от цяла Европа и ще трябва да изнасят презентации. Резултатите от проекта ще бъдат публични и разпространени сред широката общественост, освен това имат реален шанс да променят училищните политики за използване на социалните медии. Учениците могат да добавят сертификатите за участие в проектните дейности към личното си портфолио и CV.
За да кандидатстват за участие в проекта, учениците (и техните семейства) трябва да отговарят на условията за кандидатстване, изброени по-долу:
1. Да бъдат на възраст между 15 и 17 години към датата на обмена.
2. Да притежават минимално ниво на владеене на английски език В2 според европейската езикова рамка, писмено и говоримо, за общуване по електронен път или в реален разговор.
3. Да напишат мотивационно писмо на английски еизк за интереса си към темата на проекта, което ще бъде разгледано и оценено от координаторите по проекта за училището.
4. Да присъстват на насрочено интервю с координаторите по проекта (ако е необходимо).
5. Да имат готовност както да пребивават в местни приемни семейства, избрани от партньорските училища, така и да бъдат приемно семейство за ученик от партньорско училище за една седмица.
6. Да присъстват и активно да участват в дейностите в седмицата на домакинството на ЕГ „Пловдив“ по проекта.
7. Да бъдат активни членове на групата по проекта и да участват в подготовката на документите по всяка мобилност (проучвания, анкети, презентации и др.) и създаването на основния продукт (case study). Това включва създаване на обучителен център (Learning hub) в приложението Whatsapp и периодична ангажираност с принос по проектните дейности до приключването им през Декември 2021г. Горните дейности ще се провеждат под супервизията на учители от партньорските училища.
7. Да спазва разпоредбите на училището и законите на държавата-домакин по време на обмена.
8. Да даде съгласие за споделяне на определена лична информация (хобита и интереси, любими храни, имейл за контакти и др. подобни), за да бъде подбран сътветния партньор за него от партньорското училище.
9. Да даде съгласие за използване на негови снимки, свързани с проектната работа, и споделянето им за целите на публичността по проекта.
10. Да има чисто училищно досие (липса на сериозни провинения и наказания)

Проект Еразъм +

Еразъм +

Уважаеми ученици, родители и колеги,
С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект на Езикова гимназия „ Пловдив“ по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема
„Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват до четирима учители и шестнадесет ученици на възраст 15-18 години /към датата на съответния обмен/.
Очаквайте подробна информация относно условията и сроковете за кандидатстване на информационните табла, сайта на гимназията и социалните медии!
От координаторите на проекта

ВАЖНО! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 13.12.2019Г.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 13.12.2019Г. (ПЕТЪК) ЩЕ БЪДАТ ПО 20 МИНУТИ. УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА ВТОРА СМЯНА ЗАПОЧВАТ В 11:00 ЧАСА. НУЛЕВИТЕ ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ ЗАПОЧВАТ В 10:00 ЧАСА.

Промяна на смените към 02.12.2019г.Учениците на ЕГ "Пловдив" от 02.12.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, IX и XI клас
- втора смяна за X и XII клас

Свободно място в ЕГ „Пловдив” освободено на 8.11.2019г. за учебната 2019/2020г.


Профил Чужди езици с интензивно изучаване на немски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- служебна бележка от училището,че е ученик от IX клас;
- копие от ученическа книжка или разпечатка на оценки и отсъствия от електронен дневник.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 11.11.2019г. до 18.11.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Промяна на смените към 04.11.2019г.


Учениците на ЕГ "Пловдив" от 04.11.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, X и XII клас
- втора смяна за IX и XI клас

Промяна на смените към 30.09.2019г.

Учениците на ЕГ "Пловдив" от 30.09.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, IX и XI клас
- втора смяна за X и XII клас

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ да се явят на 16.09.2019г. в 9,10 часа в пълна ученическа униформа в двора на училището за откриване на новата учебна година.

Свободно място в ЕГ "Пловдив" за учебната 2019/2020г. в XI клас


Профил Чужди езици - Aнглийски език, Немски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно Х клас.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” всеки работен ден от 12.09.2019г. до 20.09.2019г. вкл. от 8,30 ч. до 16,00ч.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЩЕЖИТИЯТА КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

Настаняването в Общежитие I - женско и Общежитие II - мъжко ще започне на 15.09.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общежитие II.

Среща на учениците от 8. клас с класните ръководители

Срещата на учениците от 8. клас с класните ръководители ще се състои на 13.09.2019г. от 9:30 часа в двора на гимназията.

Първа родителска среща за 8. клас

Уважаеми родители,
Първата учитело-родителска среща за новоприетите ученици от 8. клас за учебната 2019/2020 г. ще се проведе на 12.09.2019 г. от 18:00 часа в класните стаи на Общежитие I за профил английски език и Общежитие II за профил немски език.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г. в Х клас

Профил Чужди езици - Немски език, Английски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно IX клас.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 06.08.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г. в ХІ клас


Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Немски език, ІІ-ри чужд език Английски език

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно X клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 19.07.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г.в ХІІ клас

Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно XI клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.07.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:
1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2019/2020г;
6. Заявление до директора за факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2019/2020г;
7. Заявление до директора за часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2019/2020г.
8. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
9. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

Работно време:
от 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. от 8.00 ч. до 17.00ч.


Място на приемане на документите

за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2019/2020УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ ”ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2019/2020 год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 ,44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 - девойки
0886050067 - девойки

032 95 33 14 - младежи
0884773067 - младежи

За зрелостниците от Випуск 2019

На 12.06., 13.06. и 14.06.2019 г., от 11,00ч. до 18,00ч., зрелостниците от Випуск 2019, които желаят, могат да се запознаят с писмените си работи в кабинета на ЗДУД Нели Дамянова срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ЕГ "ПЛОВДИВ", МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР - ПЛОВДИВ ПАЛАТА №7 НА 09.05.2019Г.

Заповед за празника на ЕГ "Пловдив"

П Р О Г Р А М А
за провеждането на Празника на ЕГ „Пловдив“
Международен панаир Пловдив, Палата №7 – 09.05.2019г.
I. Репетиция – 9,00 часа
II. Откриване на Празника на ЕГ „Пловдив“ – 11,00 часа
1. Приветствие на директора на ЕГ „Пловдив“ г-н Николай Радев
и връчване на грамоти на отличили се ученици
2. Народни танци в изпълнение на фолклорен ансамбъл „Иглика“
3. Връчване на наградите на победителите в литературния
конкурс „Стоил Куцев“
4. Музикално изпълнение на Яна Маринова от IX В
клас
5. Спортни танци
6. Изпълнение на класическа китара на Яница Димитрова от XI А
клас
7. Музикално изпълнение на София Манолова от X К
клас
8. Танцово изпълнение
9. Съчетание с бухалки на Десислава Панчова и музикално
изпълнение на Красимира Александрова от VIII И
клас
10.Финал – музикално изпълнение на Радост Гунгалова и
Андреана Бакалова от XII А
клас

Промяна на смените към 30.04.2019г.

Учениците на ЕГ "Пловдив" от 30.04.2019г. (вторник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, X и XII клас
- втора смяна за IX и XI клас

Общежитията при ЕГ "Пловдив" ще отворят на 29.04.2019г.(понеделник) от 13:00 ч.

График за провеждане на изпитната сесия април – юни за самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕНЯ НА ТАЛАНТА НА ЕГ „ПЛОВДИВ“ НА 29.03.2019Г.

ПРОГРАМА
ЗА ДЕНЯ НА ТАЛАНТА 2019 НА ЕГ „ПЛОВДИВ“
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – ПЛОВДИВ, ПАЛАТА № 14
29.03.2019 г.

I. Репетиция за Деня на таланта – 9,00 часа
II. Откриване на Деня на таланта – 11,00 часа
1. Приветствие на директора на ЕГ „Пловдив“ г-н Николай Радев
2. Танцово изпълнение на клуб по народни танци „Етноритъм“ към ЕГ „Пловдив“ – представителна изява
3. Музикално изпълнение на Елеонора Иванова от 9 И клас
4. Авторско стихотворение на Никола Хаджиев от 8 Ж клас
5. Музикално изпълнение на Красимира Александрова от 8 И клас
6. Спортни танци в изпълнение на Сияна Хаджиева от 10 А клас
7. Музикално изпълнение на Яна Маринова от 9 В клас
8. Изпълнение на рок китари на Цветан Шангов от 9 В клас и Пламен Христозов от 9 Б клас
9. Рецитал на сонети на Шекспир в изпълнение на ученици от 10Ж и 10К клас
10. Музикално изпълнение на Ния и Сияна Богданови и Невена Дамянлиева от 12 В клас
11. Модерен танц в изпълнение на Петя Ташева от 12 К клас и Мария Христозова
12. Музикално изпълнение на Ивелина Вълчинова от 11Г клас
13. Музикално изпълнение на Росен Трендафилов от 12 Ж клас
14. Танцово изпълнение на Лилия Тихова от 10 Е и група „Хечи“
15. Финал – музикално изпълнение на Радост Гунгалова и Андреана Бакалова от 12 А клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ – II срок на учебната 2018/2019 година

Актуално седмичното разписание на учебните часове за II срок на учебната 2018-2019г. може да намерите от менюто:

"Ученици" -> "Документи за изтегляне"

или като изтеглите следния файл:

http://www.eg-plovdiv.com/upload/24634976--2018-2019-II-.pdf

Съобщение за неучебни дни

По предписание на директора на РЗИ-Пловдив 04.02.2019г.е неучебен ден.Запазва се графикът на междусрочната ваканция.
Учениците са на училище на 06.02.2019г. /сряда/, като VIII, IX, XI клас ще учат първа смяна, а X и XII клас - втора смяна.
Общежитията ще отворят на 05.02.2019г. /вторник/ от 13.00ч

Съобщение за неучебни дни

По предписания на Директора на РЗИ-Пловдив дните от 28.01.2019г. до 01.02.2019г. вкл. са неучебни.

Съобщение за неучебни дни

По предписания на Директора на РЗИ-Пловдив дните от 22.01.2019г. до 25.01.2019г. вкл. са неучебни.
Учебните занятия ще бъдат подновени на 28.01.2019г. /понеделник/, като VIII, X, XII клас ще учат първа смяна, а IX и XI клас втора смяна.
Общежитията ще работят от 27.01.2019г. /неделя/ от 13.00ч.

График на изпитна сесия януари - февруари за самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019г.

Съобщение за неучебни дни

3 и 4 януари 2019г. се обявяват за неучебни дни за всички училища на територията на Община Пловдив със
заповед № 18ОА3016/28.12.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

Учениците на ЕГ „Пловдив“ ще бъдат на училище на 7 януари 2019г. /понеделник/ както следва: I смяна от 7,30ч. за VIII, X и XII клас; II смяна от 13,00 ч. за IX и XI клас.

Общежитията при ЕГ „Пловдив“ ще отворят на 6 януари 2019г. /неделя/ от 14.00ч.

Съобщение за провеждане на Ден на отворените врати на 21.12.2018г. /петък/

На 21.12.2018г. /петък/ от 11,30ч. в централната сграда на ЕГ "Пловдив" ще се проведе ежегодният Ден на отворените врати.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за XI клас Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език

Необходими документи при кандидатстване:
-заявление до директора;
-копие на ученическа книжка
-служебна бележка от училището,че ученикът успешно е завършил X клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 10.09.2018г. до 12.09.2018г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Свободно място за XII клас в ЕГ „Пловдив” към 11.07.2018г. за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за XII клас за учебната 2018/2019г. профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка
- служебна бележка от училището,че ученикът успешно е завършил XI клас.


Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 12.07.2018г. до 20.08.2018г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.06.2018г. от 11.00ч. до 14.00ч. родители на ученици, които желаят да учат в ЕГ „Пловдив“, могат да се срещнат с ръководството и учителите от гимназията.

Програма по случай тържествата за 60-годишния юбилей на ЕГ „Пловдив”

Формуляр за записване

Програма по случай тържествата за 60-годишния юбилей на ЕГ „Пловдив”

2 юни 2018 г. (събота)

10:00 ч. – Тържествен концерт в Античния театър на всички ученици, учители и възпитаници на гимназията.
15:00 ч. – Посещение по желание в двора на Семинарията или сградата на ЕГ „Пловдив”.
17:00 ч. – Представяне на виртуалния музей на училището в Малката базилика.
20:00 ч. – Коктейл на випуските в 14 палата на Международен пловдивски панаир.

За повече информация: https://www.facebook.com/events/225496364671678/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ЕГ „ПЛОВДИВ“ НА 09.05.2018Г.

Празник на ЕГ "Пловдив" - заповед

ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА ЕГ „ПЛОВДИВ“
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – ПЛОВДИВ, ПАЛАТА № 7
09.05.2018 г.

1. Откриване на тържеството по повод Празника на Езикова гимназия „Пловдив“ – 11:00 часа
2. Посрещане на знамето на ЕГ „Пловдив“
3. Химн на Република България
4. Химн на Европейския съюз
5. Слово на директора Николай Радев
6. Изпълнение на класическа китара на Яница Димитрова
7. Есе на Ана Велкова
8. Музикално изпълнение на София Манолова – песен на английски език
9. Рецитал на немски език в изпълнение на ученици от VIII клас
10. Музикално изпълнение на Мария Видолова – песен на английски език
11. Авторско стихотворение
12. Изпълнение на спортни танци на Сиана Хаджиева и Захари Миланов
13. Награждаване на победителите в литературния конкурс „Стоил Куцев“
14. Танцово изпълнение на Полина Георгиева – акробатичен рок енд рол
15. Музикално изпълнение на Радостина Гунгалова и Андреана Бакалова

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕНЯ НА ТАЛАНТА НА ЕГ „ПЛОВДИВ“ НА 30.03.2018Г.

Заповед - Ден на таланта-30.03.2018г.

ПРОГРАМА
ЗА ДЕНЯ НА ТАЛАНТА 2018 НА ЕГ „ПЛОВДИВ“
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР – ПЛОВДИВ, ПАЛАТА № 7
30.03.2018 г.

I. Репетиция за Деня на таланта – 9:00 часа

II. Откриване на Деня на таланта – 11:00 часа
1. Слово на директора Николай Радев
2. Музикално изпълнение – „Зайди, зайди“ -представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
3. Авторско стихотворение
4. Музикално изпълнение „Адажио“- представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
5. Музикално изпълнение – „Perfect”- представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
6. Театрална пиеса на английски език
7. Музикално изпълнение – „One and only“ - представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
8. Танцово изпълнение – спортни танци
9. Музикално изпълнение „Don’t you worry” - представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
10. Авторско стихотворение
11. Музикално изпълнение на немски език - представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
12. Танцово изпълнение – хип-хоп
13. Музикално изпълнение на немски език - представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“
14. Музикално изпълнение – авторски рап -
представителна изява по Проект „Твоят час“ на
клуб „Обертон“
15. Танцово изпълнение – танцов състав „Иглика“
16. Финал – китка от патриотични народни песни -
представителна изява по Проект „Твоят час“ на клуб „Обертон“

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност в сгради, които са предоставени за управление на ЕГ"Пловдив"

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 30.08.2017г. за учебната 2017/2018г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за XII клас профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка
- служебна бележка от училището, че кандидата успешно е завършил съответния клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 31.08.2017г. до 11.09.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

НИКОЛАЙ РАДЕВ
Директор на ЕГ „Пловдив”


Обява за публично оповестен конкурс за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност в сгради на ЕГ "Пловдив"

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност:

1. Машини-автомати за топли напитки и машини-автомати за прясно изцедени сокове (фреш)
2. Машини-автомати за закуски и студени напитки, в сгради, които са предоставени за управление на ЕГ "Пловдив"

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 21.03.2017г. за учебната 2016/2017г. - X клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за X клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 21.03.2017г. до 27.03.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

СЪОБЩЕНИЕ - конкурс "Стоил Куцев-Даскала"

На 17.03.2017г. ще се проведе литературният конкурс "Стоил Куцев-Даскала". Учениците от 8-ми и 9-ти клас ще разсъждават върху романа "Повелителят на мухите" от Уилям Голдинг, а учениците от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас върху романа "Улица Консервна" на Джон Стайнбек.

План-програма за провеждане Ден на отворените врати на 23.12.2016г.

Правомощия Обществен съвет

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Извлечение от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението є; 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи; 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището; 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет; 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина; 6. съгласува училищния учебен план; 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 10. дава становище по училищния план-прием; 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност; 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски градини и училища; 13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за: 1. очакваните приходи и разходи по видове; 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски; 3. списък на капиталовите разходи; 4. разпределение на бюджета по дейности; 5. основните ограничения при формирането на бюджета; 6. размера на целевите средства по видове; 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина; 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се: 1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището; 2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището; 3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището. (2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.
Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят: 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му; 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет; 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.
Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.
Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.
(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.
Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.
(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището, съответно председателят на настоятелството, писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.
(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.
(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.
Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.
(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.
Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Покана Обществен съвет - 15.12.2016 г.

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ”


До родителите, определени за представители от всеки клас, за участие в Събрание на родителите за избор на представители в Обществения съвет на ЕГ „ПЛОВДИВ”, съгласно чл.265 и следващи от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министъра на образованието и науката /Обн.ДВ бр.75 от 27.09.2016г./

ПОКАНА
Директорът на ЕГ „ПЛОВДИВ”, свиква и Ви кани на Събрание на родителите, което ще се проведе на 15.12.2016г. от 18ч. в Заседателната зала в сградата на Общежитие № 2 към ЕГ „Пловдив”: град Пловдив, бул.”България” №123, при следния Дневен ред:
1. Обсъждане правомощията, дейността и организацията на работата на Обществения съвет и избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет (редовни и резервни) на ЕГ „Пловдив”;
2. Други въпроси във връзка с дейността на Обществения съвет.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на таблото за съобщения в сградата на училището и на интернет страницата на ЕГ „Пловдив” - http://www.eg-plovdiv.com.


С УВАЖЕНИЕ
ДИРЕКТОР НА ЕГ „ПЛОВДИВ”
НИКОЛАЙ РАДЕВ

ВАЖНО!

От 03.05.2016г. учениците от 8, 10 и 12 клас ще учат I смяна, а учениците от 9 и 11 клас - II смяна.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕГ "ПЛОВДИВ""

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Училищно настоятелство при ЕГ "Пловдив"", свиква по своя инициатива извънредно Общо събрание на сдружението на 28.03.2016г. от 18,00 ч. в заседателната зала на Общежитие № 2 към ЕГ "Пловдив", при следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите с нови системи и мерки за контрол на достъп и охрана на сградите и учениците в ЕГ "Пловдив" и предложение за въвеждането им за осигуряване на по-добра безопасност и стриктен пропускателен режим.
2. Други въпроси във връзка с дейността.

NEW!!! Ежегодният литературен конкурс на Фондация "Стоил Куцев - Даскала"

Ежегодният литературен конкурс на Фондация "Стоил Куцев - Даскала" ще се проведе на 28.03.2016г. Участниците от осмите и деветите класове ще пишат есе върху „Луна и Грош” на Съмърсет Моъм, а от десети, единадесети и дванадесети клас върху „Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков.
Желаещите да участват в литературния конкурс да информират преподавателите си по БЕЛ до 18.03.2016г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ "СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ"

Фондация "Огънят на Орфей" и
Фондация "Стоил Куцев - Даскала"

организират представяне на проекта
"СЛОВОТО НА МЛАДИТЕ"
с участието на млади литературни, музикални и художествени таланти, отличени в национален конкурс "Словото на младите"

на 19.02.2016г. / петък/ от 15.00 часа
в зала на Общински съвет - Пловдив
ул. "Авксентий Велешки" № 20

ДОМАКИН
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

ПРОГРАМА ЗА СПОРТЕН ПРАЗНИК НА 19.02.2016 Г.

П Р О Г Р А М А ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТЕН ПРАЗНИК НА ЕГ”ПЛОВДИВ”
19.02.2016 г.

9.30 ч. - Откриване на празника в двора на ЕГ „Пловдив”
9.40 ч. - Изпълнение на народни хора и танци - надиграване.
Отг. Учителите по ФВС
След откриване на празника класните ръководители извеждат класовете си от гимназията до залата на ПУ „П. Хилендарски” и заемат определените им места на трибуните до 10.00 ч..

10.15ч. - Начало на състезателни щафетни игри за 8, 9 и 10 клас.
Отг. Г.Сивов, Стойнова, Илиева

10.15ч. - Начало на турнира по шах с представителния отбор на ЕГ "Пловдив" и отборите на ОМГ „ Акад. Кирил Попов” и ЕГ „Иван Вазов” в спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”
Отг. Асен Тошев

11.15 ч. - Приятелска среща по баскетбол между представителните отбори на ЕГ „Пловдив и ЕГ „Иван Вазов”
Отг. Кр.Манолов

12.00 ч. - Финална среща от волейболния турнир за купата на ЕГ „Пловдив” между отборите на СОУ „Цар Симеон Велики” и представителния отбор на гимназията
Отг. Ангел Етов, Кр.Манолов

13.15 ч. - Обявяване на резултатите и награждаване на победителите от спортните прояви - щафетни игри, турнира по шах и волейбол.
13.30 ч. - Закриване на празника.

Забележка:
• Присъствието на учениците със спортен екип е задължително
• Класните ръководители отговарят за присъствието и ангажираността на учениците от началото до края на спортния празник.

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

Зимната ваканция започва
от 30.01.2016г. до 07.02.2016г. (включително)

Учебните занятия започват на 08.02.2016г. за
8, 9 и 11 клас - I смяна
10 и 12 клас - II смяна

СРЕЩА С ПРОФ. МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА В ЕГ "ПЛОВДИВ"

На 26.01.2016г. /вторник/ в ЕГ "Пловдив" ще се проведе среща с проф. Миглена Николчина - поет, писател, преподавател в СУ "Свети Климент Охридски".
Срещата се организира в партньорство с Издателска къща "Жанет 45" и с нея се открива литературният фестивал "Младият Пловдив чете".

Място: Заседателна зала
Час: 13.00

Заповядайте!

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ
24.12.2015г. - 03.01.2016г. (включително)

Учебните занятия започват на 04.01.2016г. за
10 и 12 клас - I смяна
9 и 11 клас - II смяна

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Една година Ученически библиотечен съвет

УБС, създаден на 28.11.2014 година, е ученическа организация със следните цели:
• Превръщане на училищната библиотека в съвременен библиотечно-информационен център
• Обновяване и обогатяване на библиотечния фонд и материално-техническата база на библиотеката
• Превръщане на библиотеката в желана територия за ученици и учители с достъп до различен вид информационни ресурси
• Популяризиране на библиотеката сред учениците и учителите

Идеята за създаването на УБС на нашата библиотекарка – г-жа Д. Боевска, беше подета и реализирана от Росен Витанов и Катерина Кафелова - випуск 2015г. В края на миналата учебна година участниците в УБС наброяваха 17, днес сме вече 22 ученика. Създадохме колектив с общи цели и голямо желание за работа. Председател за учебната 2014/2015 г. беше Кирил Паликрушев, със заместник Росен Витанов, а за учебната 2015/2016г. за председател бе избрана Бояна Кирова със заместник Кирил Паликрушев. През тази първа за УБС работна година се проведоха множество мероприятия, инициаторите на някои от които беше самият УБС, а други подпомогнати от нас:
• Проведоха се четири базара и със събраните средства бе закупен компютър на стойност 609.00 лв., който бе дарен на училището и вече е инсталиран в библиотеката за общо ползване от ученици и учители.
• Благодарение на съвместната работа на УБС с издателство „Жанет 45“ и ИК "Хермес" бяха организирани срещи писателите Геоги Господинов, Емил Андреев и Боряна Нейкова, както и с д-р Теофана Гайдарова и управителя на издателство "Контекст", г-н Стефан Пеев.
• По инициатива на НБ „Иван Вазов“ УБС организира и бе домакин на среща-дискусия „Училищната библиотека през моите очи. Как си представям идеалната училищна библиотека“. Наши гости бяха методисти от НБИВ, ученици, учители и представители от различни училища в Пловдив.
• Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обяви конкурс за проекти на училищни библиотеки по програма „Знания за успех“ .Съвместно с училищното настоятелство, изработихме проект на тема „Училищната библиотека – център на училищния живот, история и документация“.
• Участвахме с проект "Училищната библиотека - сърцето на училището" в първия Даритерски кръг организиран от ПЕЛСА-Пловдив.

Достойни прояви на ученици от ЕГ „Пловдив“

Започнаха състезанията и олимпиадите за учебната 2015/2016 год. На всяко едно от тях нашите ученици заемат призови места и продължават 58-годишната традиция на ЕГ „Пловдив“ да се гледа с респект и уважение.

1. Дана Димитрова Тонева VIII з НС по речеви и комуникативни умения на АЕ - национален кръг - II място в България
2. Гергана Тихомирова Тодорова VIII г "Математика без граници" - II място
3. Мирослав Антонов Димитров VIII б "Математика без граници" - III място
4. Димо Петков Петков VIII б "Математика без граници" - III място
5. Радослав Цветанов Узунов X е "Математика без граници" - III място, състезание по математика "Черноризец Храбър" - I място
6. Иван Дончев Кабаджов X е "Математика без граници" - II място
7. Иван Живков Арабаджийски XI д "Математика без граници" - III място
8. Евстати Василев Павлов XII а Състезание на Общински съвет по Наркотични вещества - I място
9. Стефан Димитров Тонев XII а Състезание на Общински съвет по Наркотични вещества - I място
10. Кирил Стоянов Паликрушев XII а Състезание на Общински съвет по Наркотични вещества - I място
11. Емил Венциславов Кочов XII г Състезание на Общински съвет по Наркотични вещества - I място
12. Георги Маринов Маринов XII г Състезание на Общински съвет по Наркотични вещества - I място
13. Николай Иванов Иванов XII г състезание по математика "Черноризец Храбър" - II място, Есенно нац. състезание по физика - III място
14. Александър Цветанов Цанов X в състезание по математика "Черноризец Храбър" - III място
15. Таня Николаева Стоянова XI ж Достойно представяне на НС по речеви и комуникативни умения на АЕ - национален кръг
16. Борис Чавдаров Улянов XI а Достойно представяне на Многоезично състезание по АЕ - национален кръг, Есенно нац. състезание по физика
17. Пламен Трифонов Богданов XI в Достойно представяне на Многоезично състезание по АЕ - национален кръг, Есенно нац. състезание по физика-
18. Георги Лъчезаров Лазаров XI а Достойно представяне на Есенно национално състезание по физика
19. Виктория Веселинова Замова XI е Регионално състезание Дебати I място
20. Елена Георгиева Машонова XI д Регионално състезание Дебати I място

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за IX и XI клас - 01.12.2015 г. от 19.00 часа
за X и XII клас - 03.12.2015 г. от 19.00 часа
за VIII клас - 03.12.2015 г. от 18.00 часа

ВАЖНО!

Учебни смени за месец декември:
за IX и XI клас - първа смяна,
за X и XII клас - втора смяна.

Графикът е в сила от 30.11.2015 до 23.12.2015 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ““

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ““

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив““
ПОКАНА
Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив“, регистрирано по фирмено дело №2067/1996г. по описа на Пловдивски окръжен съд, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, свиква по своя инициатива Общо събрание на сдружението на 01.12.2015г. от 17,30ч. на адреса на управление: град Пловдив, бул. „България“ №123 в заседателната зала на Общежитие №2 към Езикова гимназия „Пловдив“, при следния Дневен ред:
1. Обсъждане на постъпило предложение от родители за въвеждане на униформи за учениците в ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“;
2. Обсъждане на въпроси и вземане на решения във връзка с финансовата дейност по набиране и разходване на средства;
3. Предложения за приемане на промени в Устава на сдружението, в случай че постъпят такива;
4. Други въпроси във връзка с дейността на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден 01.12.2015г. от 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно, независимо колко членове присъстват.

Добромир Маринов - Председател на Съвета на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив“

ВАЖНО!

От 5 октомври 2015 г. /понеделник/ учениците от IX и XI клас ще учат първа смяна, а учениците от X и XII клас - втора смяна.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 15 септември 2015 г. от 10 часа ще се състои официалното откриване на новата учебна година. Всички ученици от 8-ми до 12-ти клас да се явят в двора на ЕГ "Пловдив" в 9:30 часа. За всички гимназисти са задължителни официалните аксесоари за училището - фишу за момичетата и вратовръзка за момчетата.

Комисия по подбор за заемане на свободна длъжност „Учител общообразователен предмет в гимназиален етап: Философия“, назначена със Заповед на Директора № РД-08-1139/08.09.2015г., обявява събеседване от 10.00ч. на 10.09.2015г. със следните кандидати:
Зорница Димитрова Шишкова
Лиляна Димитрова Грозева
Красимира Иванова Димитрова-Къдринова

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. В ОБЩЕЖИТИЯТА КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

Настаняването в Общежитие I - женско и Общежитие II - мъжко ще започне на 14.09.2015 г.
От 11:00 часа на 14.09.2015 г. ще се проведе среща с възпитателите от двете общежития.

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 8. КЛАС

Уважаеми родители,
Първата учитело-родителска среща за новоприетите ученици от 8. клас за учебната 2015/2016 г. ще се проведе на 11.09.2015 г. от 18:00 часа в класните стаи на Общежитие I за профил английски език и Общежитие II за профил немски език.

ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО КЛАСОВЕ

Уважаеми родители списъците по класове на новоприетите ученици в 8-ми клас за учебната 2015 / 2016 г. ще бъдат обявени на сайта и в ЕГ “Пловдив” на 9.09.2015 г.

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ - 7 май 2015 г.

200 ученици заеха местата на директора, помощник-директорите, учителите, помощния и административния персонал в училището.

http://bnt.bg/part-of-show/den-na-uchenicheskoto-samoupravlenie-v-ezikova-gimnaziya-plovdiv

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ""

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Училищно настоятелство при Езикова гимназия "Пловдив""

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Училищно настоятелство при Езикова гимназия "Пловдив"", регистрирано по фирмено дело №2067/1996г. по описа на Пловдивски окръжен съд, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, свиква по своя инициатива Общо събрание на сдружението на 5.05.2015 г. от 17,00 ч. на адреса на управление: град Пловдив, бул. „България“ №123 в заседателната зала на Общежитие №2 към Езикова гимназия „Пловдив“, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението и приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.;
2. Освобождаване и избиране на нови членове в Съвета на настоятелите;
3. Предложения за приемане на промени в Устава, в случай че постъпят такива;
4. Изключване членове на сдружението поради нарушение на устава и неплащане на определения членски внос.
5. Други въпроси във връзка с дейността на сдружението.
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден 5.05.2015 г. от 18,00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно, независимо колко членове присъстват.

Добромир Маринов - Председател на Съвета на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Училищно настоятелство при Езикова гимназия "Пловдив""

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ПЪРВИЯ ДИРЕКТОР НА ЕГ "ПЛОВДИВ" ЛЮБЕН ХРИСТОВ

Възпоменание

На 26 Ноември 2014 се навършват десет години от кончината на Любен Христов – основател и директор на Езикова гимназия “Пловдив” до 1992 г. Нека си спомним с обич и уважение за човека, който безрезервно отдаде своя просветителски талант и творческа енергия на хилядите си възпитаници и на любимото ни Училище, и на които той завеща вълнуваща поезия.

Поклон пред светлата му памет.

От семейството на Любен ХристовКЪМ МОИТЕ УЧЕНИЦИ

Любен Христов
Писано по повод 25-годишнината на Английската гимназия - 1983 г.

Аз всеки ден по малко губя,
а някой всеки ден спестява.
Загубвам, че без мярка любя
и че без сметка се раздавам.

Искри раздавам от очите
и от сърцето - сила жива.
Раздавам, за цена не питам -
не съм скъперник саможивец.

И не скърбя за миг. Напротив!
Щастлив съм даже с моя жребий.
Дори да имах два живота,
все тъй ще си изпичам хляба.

И ако нещо ми дължите,
върнете го на всички хора
и като мен ще сте честити.
Най-сладка е такава орис!


****ОТКРОВЕНИЕ

Любен Христов
Посвещение на всички ученици от Английската гимназия и Езикова гимназия “Пловдив” – бивши, сегашни и бъдещи. Писано по повод 40-годишния юбилей на училището.

Мислех, че ще си почина,
дневника като зарежа,
че умората ще мине
и със нея всеки тежък,
пълен с чужди болки делник.
Но не би! Почивка няма.
Уморен съм днес безделник
в свободата си голяма.
Мене мъчи ме покоят.
Тишината ме сразява.
Аз тъгувам за ден зноен,
за изригнала гълчава,
за напрегнатите стаи,
веселите коридори,
онзи таен път незнаен,
в който се прераждат хора.

Страдам аз, о, Боже, много!
Моля ти се да ме върнеш
миг назад поне – да мога
мойте палавци да зърна!

ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО ОТ ИМЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЛЮБЕН ХРИСТОВ

Уважаема Госпожо Стайкова,

Приветстваме Вас и чрез Вас учениците от Езикова гимназия “Пловдив” и целия учителски колектив за още една изпълнена с труд и с високи успехи учебна година.

Равълнувани сме от прекрасния повод - ежегодното връчването на наградите за академичен и цялостен принос към училщето, на името на Любен Христов, неговия основателят и дългогодишен директор.

Лауреати на наградите за 2013/14 година са учениците:

Василена-Рада Георгиева Попчева от 12 „А” клас, немска паралелка

Мария Неделчева Чешмеджиева от 12 „З” клас, английска паралелка

Ние, семейството на Любен Христов, учредихме тази награда на негово име, като стимул за благородното съревнование за учениците на Гимназията, в стремежа им към върховете на науката и израстването им като обществено ангажирани личности. Това беше негово учителско кредо.

Радваме се да видим, че Вие, Госпожо Стайкова и вашия учителски колектив с енергия и професионализъм мотивирате твоческия потенциал на вашите възпитаници и продължавате гордите традициите на училището ни.

На носителите на наградите, Василена-Рада и Мария, голямо „честито” за заслужения успех и признание.

А на всички учители и ученици желаем крепко здраве и успехи в бъдещите им благородни начинания. Носете искрата на любимото ни училище, защото вие сте горди наследници на богатите му традиции, учете ги, пазете ги и ги обогатявайте.

С уважение и обич,

Семейството на Любен Христов

ГРАМОТА ЗА ВАСИЛЕНА-РАДА ПОПЧЕВА

Грамотата от името на семейство Христови за 2013/2014 година бе връчена на Василена-Рада Попчева от 12 "а" клас. Честито!

ГРАМОТА ЗА МАРИЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА

Грамотата от името на семейство Христови за 2013/2014 година бе връчена на на Мария Неделчева Чешмеджиева от 12 "з" клас. Честито!

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ЕГ „ПЛОВДИВ“

Президентът Росен Плевнелиев беше домакин на традиционния прием в Националния исторически музей по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Приема уважиха министър-председателят Пламен Орешарски, министри, народни представители, акредитирани в България дипломати, много български учители, общественици, дейци на науката, културата и изкуството.На приема бяха поканени и присъстваха и учителите от ЕГ „Пловдив“ – Христина Даракева и Дими Кирякова.

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ЕГ „ПЛОВДИВ“

Президентът Росен Плевнелиев беше домакин на традиционния прием в Националния исторически музей по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Приема уважиха министър-председателят Пламен Орешарски, министри, народни представители, акредитирани в България дипломати, много български учители, общественици, дейци на науката, културата и изкуството.На приема бяха поканени и присъстваха и учителите от ЕГ „Пловдив“ – Христина Даракева и Дими Кирякова.

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ЕГ „ПЛОВДИВ“

В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на тържествена церемония в Резиденция „Лозенец“, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова лично връчи почетното отличие „Неофит Рилски“ на Венета Налбантова – старши учител по философия в ЕГ „Пловдив“. Отличието са дава всяка година на учители и директори, изявили се с дългогодишната си високо професионална дейност в системата на българското образование.

ВТОРИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ФОНДАЦИЯ "СТОИЛ КУЦЕВ - ДАСКАЛА"

Фондация „Стоил Куцев-Даскала” за втора поредна година инициира литературен конкурс за есе, който ще се проведе на 10.06.2014 г. в Езикова гимназия „Пловдив”. В него участие ще вземат талантливи деца от гимназията с афинитет към литературата, които ще ни покажат какво мислят за романа „Портретът на Дориан Грей” на Оскар Уайлд. Класиралите се на първо място ще получат материални награди, които ще бъдат връчени на официалното закриване на учебната година – 30.06.2014. И това не е всичко... Около 25 деца от гимназията, сред които и победителите в конкурса, ще имат възможност да отидат на лятна лагер-школа през месец септември. В присъствието на гост-лектори и учители по литература, децата ще имат ежедневни литературни занимания. Желаещите да участват в конкурса, могат да се обърнат към преподавателите си по литература, които ще ги държат в течение с подробностите, свързани с провеждането на конкурса.

ЛОРА СТОЯНОВА ОТ 11 "В" ПОЛУЧИ НАГРАДАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Изключителна гордост за гимназията! След победата си в конкурса „Млади преводачи”, Лора Стоянова от 11 „в“ клас взе участие в церемонията по награждаването в Брюксел, Белгия.

Ето какво споделят победителите за конкурса „Млади преводачи”:
http://www.youtube.com/watch?v=EHbWEVpYd2s&feature=youtu.be

Линк към снимки от церемонията и с Лора Стоянова:
https://www.facebook.com/translatores/photos/a.10152109866234010.1073741831.283231899009/10152110543939010/?type=1&theater

Честито, Лора! Гордеем се с теб!

БЛАГОВЕСТ ИЛЧЕВСКИ ОТ 12 "Б" КЛАС - ЛАУРЕАТ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ!

От 25-ти до 27-ми април 2014 г. в гр. Казанлък се проведе седмата национална олимпиада по история и цивилизация. До национален кръг бяха допуснати 35 дванадесетокласници от страната. Благовест Илчевски от 12 „б“ клас след оспорвана конкуренция и с общ резултат – отличен „6.00“от двата кръга на надпреварата заслужи званието „лауреат“. Пожелаваме на победителя успешна и достойна реализация.

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

Във връзка с провежданата проверка в ЕГ "Пловдив" екипът от РИО - Пловдив предоставя възможност на родителите на ученици от училището да изразят своето мнение за обучението на детето си, като попълнят анкетна карта, която може да бъде изтеглена от менюто "Ученици", рубриката "Документи за изтегляне".
Желаещите да изразят мнението си, могат да го направят като попълнят анкетата и я поставят лично или чрез детето си в специално предназначената за това кутия, намираща се в стая 34, в срок до 30.04.2014г. включително.

Екипът на РИО - Пловдив благодари за оказаното съдействие!

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ

Във връзка с провежданата проверка в ЕГ "Пловдив" екипът от РИО - Пловдив предоставя възможност на учениците от училището да изразят своето мнение за обучението в него, като попълнят анкетна карта, която може да бъде изтеглена от менюто "Ученици", рубриката "Документи за изтегляне".
Желаещите да изразят мнението си, могат да го направят като попълнят анкетата и я поставят в специално предназначената за това кутия, намираща се в стая 34, в срок до 30.04.2014г. включително.

Екипът на РИО - Пловдив благодари за оказаното съдействие!

УЧЕНИЦИ ОТ ЕГ „ПЛОВДИВ“ СТРОЯТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА

В рамките на два дни учениците от Езикова гимназия „Пловдив“ проведоха инициатива за здравословен начин на живот. На 16 и 17 април младежите се запознаха с интересни и за някои от тях може би нови спортове; танцуваха; опитаха храна приготвена по здравословен начин, без обаче тя да губи вкусовите си качества; и отделиха от ученическите си средства, за да помогнат за изграждането на хубава фитнес площадка.

Събитието е част от мащабен проект Stay Fit, спечелил награда от конкурс по бизнес етика на Джуниър Ачийвмънт България и неговата идея е да промотира здравословния и активен начин на живот. Наградата е в размер на 500 лева, които да бъдат вложени в реализацията на проекта, а двудневния здравословен фестивал ще допринесе както с разпространяването на идеята, така и със средства за постигането на крайната цел.

Събирането на пари, обаче, не приключва с края на здравословния фестивал, а ще продължи до края на месеца. Като на 24 април предстои презентация на проекта пред представители на бизнеса в Пловдив.

За цялостната реализация и изграждането на хубава спортна площадка организаторите ще разчитат и на общинската администрация. Плановете им са да представят пред кмета на район Северен Инж. Ральо Ралев проекта си, а общината да съфинансира съоръжението и да се погрижи за всички законови изисквания за строеж на общинска земя. Мястото е между 1-и и 2-и блок на общежитията на елитната гимназия, където по настоящем съществуват успоредка и лост в лошо състояние, а настилката крие рискове от нараняване.

Организаторите на дните на здравословен живот изказаха огромна благодарност на своя ментор Зорница, благодарение на която са успели да осигурят рекламните материали за събитието напълно безплатно.

Информация от: MediaCafe
Кратко видео от събитието можете да видите тук: http://mediacafe.bg/novini/dobri-praktiki/Uchenitsi-ot-EG-Plovdiv-strojat-sportna-plosthadka-5338

ПРАЗНИК НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ ЖИВОТ В ЕГ "ПЛОВДИВ"

Двудневен празник на здравословния живот се провежда в Езикова гимназия «Пловдив», известна като Английската. Спортът и полезното хранене са представени в забавен вид и привличат учениците. Вместо тестени закуски, на базара за здравословни храни се предлагат плодове, зърнести храни и сокове и интересът е голям. Целта на двудневния празник е да се наберат средства за стрийт-фитнес площадка и да се запалят учениците, а и техните преподаватели. Проектът Stay Fit започва в резултат от работата на клуб по Бизнес етика и клуб Академия на успеха в ЕГ «Пловдив», спечелили конкурса по бизнес етика на Джуниър Ачийвмънт България и неговата идея е да промотира здравословния и активен начин на живот чрез демонстрации на различни видове спорт и здравословно хранене. С наградата от 500 лева учениците организирали сегашната проява. Клубовете съществуват благодарение на финансовата подкрепа на ОПЧР, програма «УСПЕХ» (ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 «Да направим училището привлекателно за младите хора»).

В инициативата се включват още младежките организации в ЕГ «Пловдив» и съмишленици от сдружение WOW спорт, Йога студио «Шанти», «Мелето», «Биостил», ЕТ Комуновали, веганска кухня и много други, които допринасят с демонстрации и ноу-хау.

Информация от: БГНЕС
Видео - тук: http://video.bgnes.com/view/48003

ОСМОКЛАСНИКЪТ КИРИЛ БИКОВ - В ТОП 5 НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

Кирил Биков от 8-ми клас в ЕГ „Пловдив” се класира на пето място в Националното математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил. Награждаването ще бъде на 13.04.2014 година от 09:00 часа в салона на Община Троян. Честито!


П О К А Н А за Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив“

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив“

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив“, регистрирано по фирмено дело №2067/1996г. по описа на Пловдивски окръжен съд, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, свиква по своя инициатива Общо събрание на сдружението на 25.03.2014г. от 17,30ч. на адреса на управление - в сградата на Езикова гимназия „Пловдив“, град Пловдив, бул. „България“ №123, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението и приемане на годишния финансов отчет за 2013г.;
2. Освобождаване и избиране на на нови членове в Съвета на настоятелите;
3. Предложения за приемане на промени в Устава, в случай че постъпят такива;
4. Други въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден 25.03.2014г. от 18,30ч., на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно независимо колко членове присъстват.

IN MEMORIAM

Уважаеми родители,
Във връзка с внезапната смърт на г-жа Илиана Стойчева на 14.02.2014г., ви информираме, че ръководството на ЕГ „Пловдив” е осигурило подкрепа от специалисти. Екипите на Центъра за социална рехабилитация и инеграция – ЦСРИДРГ и ЦСРИ към фонд ИГА ще подпомогнат учениците от гимназията при справяне с преживяването на неочакваната загуба на своята преподавателка.
Моля бъдете бдителни към прояви на емоционална нестабилност и промени в поведението на децата си, които излизат извън обичайните.
Специализираният екип ще бъде на разположение на децата за консултации след предварителна заявка на тел. 032/ 262652; 0895 419046 - ЦСРИДРГ и 032/ 620239 - ЦСРИ

IN MEMORIAM

В памет на нашата незабравима колежка г-жа Илияна Стойчева в ЕГ „Пловдив” е обявен ден на траур и почит. Понеделник, 17.02.2014 г. - ден без звънци.

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

На 11.09.2013г. Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство” при ЕГ „Пловдив” проведе процедура за избор на фирма за охрана на гимназията. Най-изгодна беше офертата на фирма „Алфа Сот” и в резултат се сключи договор между Училищното настоятелство и фирмата за денонощна охрана на общежитията и учебния корпус, включително събота и неделя за периода от 16.09.2013 г. до 30.06.2013 г. Охраната е необходима за опазване живота и здравето на учениците и служителите, както и за съхраняване имуществото на ЕГ „Пловдив” и личните вещи на учениците и служителите.

СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО” ПРИ ЕГ „ПЛОВДИВ” ОТПРАВЯ АПЕЛ

Съветът на настоятелите отправя апел към родителите и бившите възпитаници на ЕГ „Пловдив”, както и към други спомоществователи да подпомогнат доброволно чрез Училищното настоятелство дейността на гимназията. Банковата сметка на Училищното настоятелство е:

Уникредит Булбанк
IBAN BG60UNCR70001520632197
BIC UNCRBGSF

За въпроси и допълнителна информация се обръщайте към председателя на Училищното настоятелство г-н Д.Маринов на е-mail: d.marinovabv.bg

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЕГ "ПЛОВДИВ"

На 20.12.2013 г. Езикова гимназия „ПЛОВДИВ” отваря вратите си и кани всички свои бивши възпитаници да посетят училището, където ще имат възможността да се срещнат със своите бивши учители, с настоящите ученици и да разгледат промените в гимназията. Предвиждаме да има предварителна програма и да се с стоят срещи с учителите и учениците в редовните часове - „Час с...” Идеята е този ден да стане традиция за бившите възпитаници, които да знаят, че всяка година училището отваря вратите си за тях, за да си припомнят съкровени минали неща, да се срещнат със своите съученици и учители и да добият представа за развитието на гимназията.

ВПЕЧАТЛЯВАЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХІІ НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“

Престижния бронзов медал завоюва осмокласничката от ЕГ „Пловдив” Веселина Вазова на XII-ия Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”! Веселина се състезава в група „С” (7-ми и 8-ми клас) с ръководител Цветана Димитрова.

Турнирът се проведе на 24-ти и 25-и ноември в град Шумен, където в състезателна група „Е” (4-ти и 5-и клас) златен медал спечели петокласникът от ОМГ „Акад. Кирил Попов” Евгени Кайряков, а неговият съученик Димитър Чакъров получи грамота за отлично представяне. В първата десятка се класираха още двама ученици от Пловдив – Гергана Тодорова и Кирил Василев от 5-ти клас в ОМГ „Акад. Кирил Попов”. Ръководител на състезателна група „E” беше Цветана Димитрова.

По информация на Венета Табакова

НАШИ УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИХА ДОСТОЙНО ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

Трима ученици от ЕГ „Пловдив” представиха достойно Пловдивска област на националния кръг на олимпиадата по история за 12-ти клас в Шумен. Сред близо 100-те участници в категорията за 12-ти клас лауреат на олимпиадата стана Иван Димитров Пернев от 12-ти „д” клас с оценка Отличен (6,00), Костадин Иванов от 12-ти „а” получи оценка Отличен (5,50), а Рашко Семков от 12-ти „ж” – Много добър (5,00). Състезанието се проведе на 29-ти април 2012 г. Ръководител на успешния отбор бе преподавателят по история Ноеми Доникян.

ГОСТУВА НИ СПИСАНИЕ „СТРАНИЦА”

На 24 ноември се проведе срещата на учениците от Езикова гимназия „Пловдив” с писателя, водещ и преподавател в Пловдивския университет Младен Влашки и с лирика и драматург, автор на „Фаустино“, Недялко Славов. Двамата, заедно с Александър Секулов организират проекта “Открита страница. Литературата до вас“, чиято цел е да запознае учениците от различни училища в страната с трудностите на днешните литератори, както и да ни представят своето списание „Страница“.

Списанието подновява своята дейност преди 12 години и се превръща в средство за утвърждаването на литературата като част от българската култура. Това е най-дълго издаваното такова списание след 80-те и единственото, което представя литературна критика. Основна тема на срещата беше безразличието и липсата на отношение на някои хора в България към литературата изобщо и в частност към българската литература.

Присъстващите на срещата имаха честта лично да се запознаят с Недялко Славов, който с удоволствие прочете някои от стихотворенията си, части от стихосбирката “4 момичета на верандата ми, 5 часа следобед.“

Автор: Албена Арабаджиева

ПЪРВИ КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ "ПЛОВДИВ" НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР.

На 07.12.2012г. от 17:30ч. на откритата сцена на пл. Стефан Стамболов се проведе първото участие на учениците от ЕГ "Пловдив", част от трите коледни концерта на гимназистите, които ще бъдат изнесени за периода на целия благотворителен немски коледен базар. Благотворителната кампания на възпитаниците на "английската" се организира от Ученическия парламент, т.е. от самите ученици, като мотото на цялото събитие е "Деца помагат на деца", а всички приходи от ръчно изработените коледни сувенири (картички, свещници от рециклирани материали и коледна украса) ще бъдат дарени за благотворителни каузи.

Учениците от гимназията можете да намерите всеки ден от 11:00 до 20:00ч. на пл. Стефан Стамболов (копчетата) в "благотворителната" къщичка, която се намира отляво на сцената, от която звучи немска коледна музика.
Следващите участия на музикалните ни таланти са на 14-ти и 21-ви декември от 17:30ч. на същата сцена- пл. Стефан Стамболов, първи благотворителен Weihnachtsmarkt. ЗАПОВЯДАЙТЕ! :)

На линка по-долу можете да видите фоторепортаж от концерта.
Фотограф: Стефан Солачки
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463436240369492.102524.256535814392870&type=1Димитър Киров, 11 "В"
Председател на Ученическия Парламент към ЕГ "Пловдив"

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТРЕТИЯ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА 20-ТИ ДЕКЕМВРИ

Талантливи ученици от ЕГ „Пловдив” ще озарят с участието си третия Коледен концерт на 20-ти декември, който ще се проведе в рамките на немския Коледен базар пред Община Пловдив. Всички ги познаваме по малко име: Нина, Екатерина, Златка, Атанас, Вили, Поли, Елена, Тея, Траян и Берин под вещото ръководство на маестро Атанасов. Ще чуем любими празнични песни като „Тиха нощ”, “Amazing Grace”, “Hallelujah”, “Echt”, “Let it snow”, „Лудо младо сън засънило”, “Someday at Christmas”, “Diamonds”, “All I want for Christmas”, “Ave Maria”, “Last Christmas” и др. Станете част от духа на Коледа! Не пропускайте третия Коледен концерт на 20-ти декември от 17:30ч. на сцената на пл. „Стефан Стамболов”!

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОЛЕДНИ ИНИЦИАТИВИ В ЕГ „ПЛОВДИВ”

Във връзка с настъпващите Коледни и Новогодишни празници, ученическият парламент към ЕГ „Пловдив” организира творчески работилници за изработка на Коледни и Новогодишни картички и сувенири. Инициативата е плод на взаимодействието между немския и австрийския бизнес в град Пловдив, Община Пловдив и ученическия парламент на ЕГ „Пловдив”. Крайната цел на това сътрудничество е продажбата на ръчно изработените картички и сувенири с цел благотворителност – финансово подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение.

Всички граждани и гости на град Пловдив ще имат възможността да се насладят и да си купят от творческите продукти на павилиона на ЕГ „Пловдив”. Павилионът е част от първия Немски коледен базар 2012 в Пловдив, спонсориран от немския и австрийския бизнес в града. Също така на откритата сцена на базара, намиращ се пред Община Пловдив, ще можете да чуете и прекрасните музикални поздрави, подготвени от ученици от ЕГ „Пловдив”.

Всички тези творчески удоволствия ви очакват от 10.12.2012 г. до 22.12.2012 г. на павилиона на ЕГ „Пловдив” , част от коледната инициатива на немския и австрийския бизнес в града. Заповядайте!!!

ЕГ „ПЛОВДИВ” ОРГАНИЗИРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 22-ри декември Езикова гимназия „Пловдив” отваря вратите си и кани всички свои завършили възпитаници да посетят училището, където ще имат възможността да се срещнат със своите бивши учители, настоящи ученици и да се запознаят с настъпилите промени. Предвиждаме предварително подготвена програма и тематични срещи с култови за гимназията учители.

На събитието ще бъде представена кампания за създаване на музей на ЕГ „Пловдив” и обновяване на библиотеката. Молим всички, които имат желание, да донесат вещи и/или снимки, които да предоставят временно и/или за постоянно за целите на музея. В замяна ще получите приемо-предавателен протокол (в случай, че ги искате обратно) и/или сертификати за дарение. Идеята е този ден да стане традиция за завършилите, които да знаят, че всяка година на този ден училището ще отваря вратите си за тях, за да си припомнят ученическите години, да се срещат със свои съученици и учители и/или да добиват представа за неговото развитие.

ПРОГРАМА ЗА 22-РИ ДЕКЕМВРИ - ДЕН НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Екипът на Езикова гимназия „Пловдив” има удоволствието да ви покани на

ДЕНЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Във връзка с 55 – годишнината на Езикова гимназия „Пловдив” и предстоящото дипломиране на 50-тия юбилеен випуск се организира среща на поколенията учители и възпитаници.

Ще се радваме да ви поздравим на 22.12.2012 г. (събота) в 10.30 часа в сградата на гимназията – бул.”България” №123.

ПРОГРАМА

1.Начало – 10.30ч.: Заседателна зала в Общежитие ІІ (момчета), партер.
- 10.30ч. – 11.00ч.: Приветствие към гостите от директора, празнични размисли на учители и възпитаници.
- 11.00ч. – 11.30ч.: Презентация за Виртуалния музей и за работата на клуба за създаване на временна музейна експозиция.

2.От 11.30ч.: Учебна сграда на ЕГ „Пловдив”.
- 11.30ч . – 13.30ч.: Срещи на учители и възпитаници по предметни колегии, презентация за историята на гимназията във фоайето на втория етаж.

БАЛ НА ЛЮБОВТА ПО СЛУЧАЙ СВ. ВАЛЕНТИН

Официален бал на Езикова гимназия „Пловдив” по случай Св. Валентин, организиран от Ученическия Парламент и ръководството на Гимназията, ще се проведе на 14.02.2013г. (неучебен, присъствен ден) от 18.00ч. в Седма палата на Панаира.

Темата на бала е: Бал с маски и костюми „Известни влюбени двойки от литературата, киното, историята и съвременността”. Програмата на бала включва музика с DJ, танци, валентинки, изпълнения на наши музикални и театрални таланти, три конкурса с награди (за костюм/маска, за двойка на годината и за крал/кралица на бала) и много добро настроение.
Информация за регламента за участие (регистрация, номинации, срокове, формат на конкурсите), за програмата и за наградите ще намерите на информационните табла в училище и на страницата на Ученическия парламент във Facebook.

Кетърингът е осигурен от „Тоусти” - сандвич, пица, кроасан, минерална вода и газирани напитки. Цената на куверта е 5 (пет) лева - средствата са предназначени САМО за организация на събитието. Кувертите ще се дават от класните ръководители по списък, като участие на целия клас ще се зачита за два часа на класа.

Събирането става в 17:30ч. на централния вход на панаира, като до 17:45ч. всички класове, заедно с класните ръководители, трябва да стигнат до 7-ма палата. (Придвижването с класен ръководител се налага поради предстоящото откриване на „Агрия” и наличието на много съоръжения и техника по целия терен на Панаира.) Осигурени са гардероб и гримьорни. Начало на програмата: 18:00ч. Мероприятието ще се охранява от „ДАИ-Сигурност и охрана” ЕООД и служители на ІІІ РПУ.

*Забележка: в случай че до 08.02.2013г. не се събере минималният брой присъстващи за организиране на бала, средствата ще бъдат възстановени и14.02. ще бъде редовен учебен ден.

ВАЖНО! Забранява се пушенето, внасянето и консумацията на алкохол и на други психоактивни вещества!

За повече информация посетете страницата на Ученическия парламент във Facebook или се обърнете към педагогическия съветник Емилия Крушков и организаторите от УП: Дино Киров, Стефан Солачки, и Елена Дикова.

СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА ЮБИЛЕЯ НА ЕГ "ПЛОВДИВ" ДАДЕ Г-ЖА ПЕНКА СТАЙКОВА ПРЕД В. "КАПИТАЛ ДЕЙЛИ"

Специално интервю пред уважавания вестник "Капитал дейли" даде директорът на ЕГ "Пловдив" г-жа Пенка Стайкова. Пълния текст може да видите тук:

https://docs.google.com/file/d/0BzfYQtkCZsS8cG9BVGNZcjF0UW8/edit?usp=sharing&pli=1

ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИТЕ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ

На 07. май 2013 г. от 17.30 ч. в зала „Пълдин” в парк – хотел „Санкт Петербург“ тържествено ще бъдат връчени Немските езикови дипломи – втора степен на юбилейния 50-ти випуск на ЕГ „Пловдив“. За дванадесета поредна година учениците положиха успешно трудния изпит и отново оправдаваха очакванията за високи резултати - 53 абитуриенти ще получат своите така очаквани дипломи лично от г-н Деенер, референт по културните въпроси и връзки с медиите към Посолството на Германия в София. Празника ще споделят както много официални лица, преподаватели в гимназията, така и родители и приятели на абитуриентите.

БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ДЕНЯ НА ТАЛАНТА

Поредният годишен „Ден на таланта” на ЕГ„Пловдив” се проведе на 18.04. 2013г. На сцената на Драматичен театър „Пловдив”, оборудвана с всички професионални средства, излязоха ученици от клубовете по европейска програма „УСПЕХ”. Талантите с ръководител г-н Мирослав Атанасов, учениците от клуба по „Актьорско майсторство” на г-жа Соня Ботева и „Училищен мюзикъл” с ръководител г-н Николай Серафимов. Декор на пърформанса бяха плакати с логото на гимназията, която тази година навършва 55 години, както и постери на европейската програма „УСПЕХ”. Шоуто беше аплодирано бурно от публиката, а всички участници от различните клубове демонстрираха по-голямо самочуствие в своите изпълнения на сцената спрямо миналата година.

Текст: Мирослав Атанасов

ВРЪЧВАНЕ НА 12-ТИТЕ DSD-ДИПЛОМИ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ”

На 07 май 2013г. от 17.30ч. в зала „Пълдин” в парк – хотел „Санкт Петербург“ тържествено ще бъдат връчени Немските езикови дипломи – втора степен на юбилейния 50-ти випуск на ЕГ“Пловдив“. За дванадесета поредна година учениците положиха успешно трудния изпит и отново оправдаваха очакванията за високи резултати - 53 абитуриенти ще получат своите така очаквани дипломи лично от г-н Деенер, референт по културните въпроси и връзки с медиите към Посолството на Германия в София. Празника ще споделят както много официални гости и преподаватели в гимназията, така и родители и приятели на абитуриентите.

ВАЖНО! ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В БАЛА НА ЕГ "ПЛОВДИВ"!

EDS PlovdivELSAlumni Association и ЕГ "Пловдив"
Ви канят на
55 годишния юбилей на Гимназията

Юбилеен концерт

Дата: 8 юни 2013 г.
Час: 18.30 ч.
Място: Античен театър

и Бал на випуските на ЕГ „Пловдив”

Дата: 8 юни 2013 г.
Час: 21.00 ч.
Място: Панаирна палата № 7

Важно!

Необходимо е да попълните формуляр за участие. Файлът може да изтеглите от секцията "Документи за изтегляне", меню "Ученици".

Заповядайте!

ЕКОДЕН В ЕГ "ПЛОВДИВ"

На 25.04. 2013 за пореден път ЕГ „Пловдив”, носеща с гордост името на един от най-старите градове в света, проведе своя традиционен пролетен екоден. Така тя се включи в кампанията „Да направим България по-чиста” и в чест на Деня на земята 22-ри април за решаване на един от най-острите и актуални проблеми на 21-ви век – опазване на околната среда.

Със съдействието на район „Северен”, Общинските предприятия „Градини и паркове” и „Чистота” бяха осигурени чували, ръкавици, инвентар, дръвчета и храсти за засаждане. Учениците от 8-ми до 12-и клас почистиха определените им райони от листната маса и битовите отпадъци, окопаха декоративните храсти и дървета от двете страни на входните алеи в двора на гимназията и около общежитията. Два класа – 10В и 11В боядисаха пейките в двора.

Отчитането на резултатите се осъществи по показателите масовост, качество на извършената дейност, инициативност и трудност на района от 5-те комисии по степени, състояща се от двама учители и един представител на ученическия парламент. Централната комисия, в състав г-н С. Кръстев, г-жа К.Стойнова и г-жа Л.Делчева, обобщи резултатите. Почетният председател -дългогодишният учител по философия г-н С.Кръстев, който години наред се грижи за хубавия облик на зелените площи, обяви колективните и 50-те индивидуални победители от всеки клас и призова за засилване на връзката човек/природа.

Не само учениците се включиха в екоденя с интузиазъм, но и учителската колегия на ЕГ „Пловдив”, която работи наред със своите възпитаници. Това даде основание на комисията, отчитаща резултатите на десетите класове, спонтанно да предложи за първи път награди-книги и за отличилите се учители. Това са г-жа Е.Иванова (кл. ръководител на 10з клас) и г-н П.Краевски (кл. ръководител на 10в клас) и двамата възпитаници на ЕГ „Пловдив”.

Крайното класиране постави на:
• 1-во място -9з клас (с макс.брой точки 18) с кл.ръководител г-жа Д.Кирякова-възпитаник на ЕГ „Пловдив”.
• 2-ро място-11в клас (16т) с кл.ръководител г-н И.Узунов -също възпитаник на ЕГ „Пловдив”.
• 3-то място – 10г клас (15.5т) с кл. ръководител г-жа Л.Василева, продължаваща традициите на „кирковци”, „които не стоят на сянка, а те самите правят сянка”...

„ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО” – 55 ГОДИНИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ”

История от 55 години, 50 випуска и поглед в бъдещето – това е Езикова гимназия „Пловдив”. Менят се епохите, разчупват се идеологическите рамки, но независимо от императивите на деня, тя си остава хармоничен образец на българското средно образование, защото тук винаги е царял дух на просветено свободомислие.

Английската – така я наричаме с любов. Респектираща и близка до сърцето. Реална и ненакърнима в спомена. Обещание за светъл път. Мечта, която озарява все нови и нови поколения от млади хора. Много е дала тя на България. Мореплавател, обиколил света за три години. Единствената българка, изкачила Еверест. Плеада от писатели, издатели, режисьори, журналисти, лекари, учители, инженери, архитекти, дипломати, финансисти, мениджъри, ИТ-специалисти. Все хора, които с гордост могат да заяват, че духът на времето е в нас, а в ЕГ „Пловдив” винаги е било и ще бъде време за духовност!

„Духът на времето” – именно това е девизът, под който преминават празничните инициативи по повод 55 години от създаването на тази елитна гимназия:

• ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ – Античен театър, 8 юни 2013г., 19.00 ч., координатори г-н Георги Торнев (тел. 0888 526 254; имейл:
gtornevyahoo.com) и г-жа Мария Носикова (тел. 0888714671; имейл: mnosikovaabv.bg)

• ЮБИЛЕЕН ГОДИШНИК НА ЕГ „ПЛОВДИВ” – координатор г-н Манол Пейков (тел. 0888 981 481; имейл: manolpeykovyahoo.com);

• ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ НА ЕГ „ПЛОВДИВ” – Старинен град, Балабанова къща, откриване на 8 юни 2013г., 16.30 ч., следва официален коктейл за гостите. Координатори г-жа Мария Венева (тел. 0888336305, имейл: mariangelinyahoo.com) и г-жа Ноеми Доникян (тел. 0888 980 951, имейл: noemyabv.bg);

• ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСКИТЕ – Международен панаир гр. Пловдив, палата № 7, 8 юни 2013г., 21.00 ч., координатор PELSA- Пловдив (pelsaels-plovdiv.com); г-жа Илиана Леви (имейл: ilianaleviabv.bg) и г-жа Ирина Найденова (имейл: irina.yes.schoolgmail.com)

• СПОРТНИ ПРОЯВИ – турнир по футбол, волейбол и баскетбол между поколенията, ЕГ „Пловдив” 7 юни 2013г., 8.00 ч. и финали в спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски”, 7 юни, 11.00 ч., координатор г-жа Екатерина Стойнова (тел. 0889 014 000, имейл: ekatya_stoynovaabv.bg).

• ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО НА НАСТОЯЩИТЕ И БИВШИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ – 7 юни 2013г., 19.00 ч., координатори: г-жа Костадина Кацарова (тел. 0889362203; имейл: sigen_consultabv.bg), г-жа Русланда Калева-Леви (тел. 0885242478, имейл: ruslandaabv.bg), г-жа Маргарита Павлова (тел. 0878613212, имейл: margarita_plovdivabv.bg).

• ТЕАТЪР НА ТАЛАНТИТЕ НА ЕГ „ПЛОВДИВ” – 9 юни, 17.00 ч., Драматичен театър Пловдив, координатор Мирослав Атанасов (тел. 0884356999, имейл: maestroatanasovabv.bg)

• ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2013 г., 50-ТИ ЮБИЛЕЕН– 21 юни, 18 ч., координатор г-жа Емилия Каменова (имейл: kamkonsultsabv.bg)

Форматът на празничните прояви е ОТВОРЕН за участие на всички, които носим Английската в душата и сърцето си. Да докажем с НОВАТОРСКИ ИДЕИ, ФОТО, АУДИО ИЛИ ВИДЕО МАТЕРИАЛ, ТЕКСТОВЕ, ДАРИТЕЛСТВО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, че нейното време е раздвижена вечност, защото ние живеем хилядите живота на Английската.

БАНКОВА СМЕТКА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЕГ „ПЛОВДИВ”: Уникредит Булбанк; IBAN BG30UNCR70001520855352; BIC UNCRBGSF, ЕИК: 115029222

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ВИ ПРИЗОВАВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ КООРДИНАТОРИ.
БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
- Организационен екип от ЕГ „Пловдив” (г-жа Пенка Стайкова – Директор, г-жа Мария Носикова – преподавател, г-жа Ноеми Доникян – преподавател, г-н Петър Краевски – преподавател, г-н Александър Первазов – преподавател)
- Училищно настоятелство – г-н Добромир Маринов – председател (тел. 0897028797; имейл: d.marinovabv.bg)
- PELSA – гр. Пловдив
- г-н Георги Торнев – режисьор, випуск 1987 г.
- г-н Манол Пейков – издател, випуск 1989 г.


Ще се радваме да се присъедините към нас на тържествата за отбелязването на 55-годишнината на ЕГ "Пловдив" и Ви молим да ни информирате за Вашето желание за участие на имейл: 55.edsgmail.com.PlovdivNews.bg: "EГ "ПЛОВДИВ" ПРАЗНУВА 55-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ С ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ НА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР"

ЕГ "Пловдив" чества своя 55- годишен юбилей. Легендарната Английска гимназия в Пловдив ще отпразнува годишнината с грандиозен концерт на Античния театър под режисурата на Жоро Торнев, който е възпитанник на най- елитното училище под тепетата. Доказали се авторитетни личности като Сотир Цацаров, Жан Виденов, Мария Капон и др. вече са потвърдили присъствието си. Юбилейният сборник, издаден Манол Пейков, събира знакови снимки, истории и лафове от всички випуски.

След концерта на Античния театър пловдивският клуб на PELSA организира и Бал на завършилите гимназията на 8 юни вечерта от 21 часа в Панаира.

Повече от половин век гимназията е средище на интензивен интелектуален растеж и кипяща дейност и се е утвърдила като един от най-авторитетните учебни центрове в страната, а известността ѝ е преминала границите на родината ни. Създадена през 1958 година като Смесена гимназия с преподаване на английски език, тя е сред първите в страната учебни заведения от този тип, възникнали от потребността да се създават високо образовани кадри по западен език.
Езикова гимназия „Пловдив" е сред малкото учебни заведения в страната, асоциирани към ЮНЕСКО. С указ на Държавния съвет на НРБ № 1517/19.05.1983 гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий" — I степен за постигнати високи успехи в учебно-възпитателната дейност.


Източник: http://plovdivnews.net/index.phpoption=com_content&view=article&id=33487:33487&catid=29:education&Itemid=118

Plovdivutre.bg: "АНГЛИЙСКАТА: 55 ГОДИНИ ИСТОРИЯ С ВИРТУАЛЕН И РЕАЛЕН МУЗЕЙ"

Историята на Пловдивската английска гимназия е увековечена за поколенията с училищен музией. Той ще отвори безплатно за първи път врати в Балабановата къща в Стария град на 8 юни от 16,30 часа, съобщи за Plovdivutre.bg директорът Пенка Стайкова.

Подготовката на музейната експозиция е започнала преди година. Учениците от клуб „Събиране и архивиране на улищната памет“ и техния преподавател издирват, класифицират, снимат и подготвят над 150 експоната, свързани с 55-годишната история на Английската гимназия. И ги групират в 5 раздела: "Училището", "Учителите и директорите", "Учениците", "Талантите", "Спортните постижения".

Сред най-интересните експонати е колекцията от униформи, които са носели учениците от Английската гимназия през 55-годишната й история. Интересен експонат е бялата парадна униформа на момичетата с извезани инициали на училището "ELS".Освен нея учениците са носили и ежедневни униформи, които носят отпечатъка на по-оскъдни времена: тъмносини ученически престилки от евтин плат сатен за момичетата, тъмносини сака и панталони за момчетата, задължителни шапки-тип барета, вратовръзки с ластик и монограм, училищни значки. През 1983/84 за първи път върху ризите и ученическите яки се появяват нови монограми, които са за учениците, изучаващи френски език и немски език.

Като изключително ценен експонат създателите на музея определят документа от 1958 година, с който българската държава създава в Пловдив Английската гимназия. От 1959 година е и запазеното писмо, с което гимназията известява ученичка от втория випуск, че е приета да учи тук. В писмото са описани документите и сумите, които трябва да носи при записването си, както и интересни лични вещи. Всъщност това е било времето, когато всички новопостъпващи ученици са били настанявани задължително в пансион за целия период на обучение . С разрастването на гимназията, се взима решение само подготвителните класове да се настаняват задължително в общежитие за една година.

И разбира се няма начин петдесетте випуска на Английската да не изпеят своя химн - "Клетва" на "Щурците" по време на концерта в Античния театър на 8 юни от 19 часа. Концертът не е само за учениците на известната пловдивска гимназия, но и за всички пловдивчани. Рокаджиите от "Пиф", палавите струни на момичетата от "Интро", хитови изпълнения на Дичо и Нора, Бобо ще присъстват. Водещ ще бъде артистът Жоро Стайков.

Идеята на организаторите е на Античния театър да пресъздадат времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и до ден днешен с типичната музика за всяко поколение.

Активни членове на Асоциацията на завършилите Езиковата гимназия "Пловдив" / PELSA / създадоха уникалния за българската образователна система виртуален музей на своето училище. Неговият адрес е: http://vm.els-plovdiv.com.

Проектът е подкрепен доброволно и от бившите възпитаници с желанието си да разкажат на следващите поколения своята история. Виртуалният музей е в процес на набиране на материали постоянно: снимки, видео-клипове, грамоти, разкази по преживяно, спомени за учителите, възпитателите и много други.

Чрез страниците на един такъв музей авторите имат желанието и амбицията да се укрепи общността на настоящи и бивши учители, родители и ученици. Както и да се популяризират успехите и постиженията в областта на науката, спорта, хореография, музика, изобразително изкуство и добри педагогически практики.


Източник: http://www.plovdivutre.bg/2013/06/01/170233-angliyskata_55_godini_istoria_s_virtualen_i_realen_muzey

Plovdiv24.bg: "50 ВИПУСКА ОТ АНГЛИЙСКАТА ЩЕ ПЕЯТ ЗАЕДНО "КЛЕТВА" НА "ЩУРЦИТЕ" НА АНТИЧНИЯ ТЕАТЪР"

Училищен музей на бившата пловдивска английска гимназия, сега Езикова гимназия „Пловдив”, ще отвори безплатно за първи път врати в Балабановата къща на Стария град на 8 юни от 16,30 часа. Подготовката на музейната експозиция е започнала преди година. Учениците от клуб „Събиране и архивиране на училищната памет” и техният преподавател издирват, класифицират, снимат и подготвят над 150 експоната, свързани с 55-годишната история на Английската гимназия. И ги групират в 5 раздела: „Училището”, „Учителите и директорите”, „Учениците”, „Талантите”, „Спортните постижения”.

Сред най-интересните експонати е колекцията от униформи, които са носели учениците от Английската гимназия през 55-годишната й история. Интересен експонат е бялата парадна униформа на момичетата с извезани инициали на училището „ELS”. Освен нея учениците са носили и ежедневни униформи, които носят отпечатъка на по-оскъдни времена: тъмносини ученически престилки от евтин плат сатен за момичетата, тъмносини сака и панталони за момчетата, задължителни шапки-тип барета, вратовръзки с ластик и монограм, училищни значки. През 1983/84 за първи път върху ризите и ученическите яки се появяват нови монограми, които са за учениците, изучаващи френски език и немски език.

Като изключително ценен експонат създателите на музея определят документа от 1958 година, с който българската държава създава в Пловдив Английската гимназия. От 1959 година е и запазеното писмо, с което гимназията известява ученичка от втория випуск, че е приета да учи тук. В писмото са описани документите и сумите, които трябва да носи при записването си, както и интересни лични вещи. Всъщност това е било времето, когато всички новопостъпващи ученици са били настанявани задължително в пансион за целия период на обучение. С разрастването на гимназията се взема решение само подготвителните класове да се настаняват задължително в общежитие за една година.

И разбира се, няма начин петдесетте випуска на Английската да не изпеят своя химн - „Клетва” на „Щурците” по време на концерта в Античния театър на 8 юни от 19 часа. Концертът не е само за учениците на известната пловдивска гимназия, но и за всички пловдивчани - рокаджиите от „Пиф”, палавите струни на момичетата от „Интро”, хитови изпълнения на Дичо и Нора, Бобо. Водещ ще бъде артистът Жоро Стайков. Идеята на организаторите е на Античния театър да пресъздадат времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и до ден-днешен с типичната музика за всяко поколение.

Активни членове на Асоциацията на завършилите Езиковата гимназия „Пловдив” / PELSA / създадоха уникалния за българската образователна система виртуален музей на своето училище. Неговият адрес е: е http://vm.els-plovdiv.com". В организацията и изпълнението на проекта заслуга имат бившите възпитаници Ивайло Писков (випуск 1994), Мария Венева (випуск 1988) и Ивайло Василев (випуск 2006), които не са се познавали преди това.

Проектът е подкрепен доброволно и от бившите възпитаници с желанието си да разкажат на следващите поколения своята добра история, както и да споделят онази част от нея, която определят като бунтарския дух на времето си. Виртуалният музей е в процес на набиране на материали постоянно: снимки, видео-клипове, грамоти, разкази по преживяно, спомени за учителите, възпитателите и много други.

Поддържането на виртуалния Музей от техническа гледна точка не е трудно поради факта, че сайтът е динамичен, т.е. променянето на стари или добавянето на нови материали се извършва еднократно и на едно място, след което се отразява по всички страници. Виртуалният Музей е създаден така, че лесно може да побере неограничено количество материали - не съществуват пречки от рода на физически хард диск пространство, което може да се изчерпа.

Чрез страниците на един такъв музей авторите имат желанието и амбицията да се укрепи общността на настоящи и бивши учители, родители и ученици, да се популяризират успехите и постиженията в областта на науката, спорта, хореография, музика, изобразително изкуство и добри педагогически практики.


Източник: http://news.plovdiv24.bg/435444.html
Read more: http://news.plovdiv24.bg/435444.html#ixzz2V4HuRfk6

24часа.bg: "ЖАН ВИДЕНОВ И СОТИР ЦАЦАРОВ ПЕЯТ "КЛЕТВА" ЗА АНГЛИЙСКАТА"

Експремиерът от БСП Жан Виденов и главният прокурор Сотир Цацаров ще изпеят парчето на бившия син депутат Кирил Маричков „Клетва" за годишнината на Английската гимназия. Това съобщиха за Marica.bg възпитаници на елитното училище.

Заедно с него химнът на Езиковата се очаква да изпълнят бившите възпитаници на школото Мария Капон, Ангел Найденов, Гергана Паси и Емил Кошлуков.

ЕГ „Пловдив” празнува 55-годишен юбилей вечерта на 8 юни в Античния театър и кани всичките си бивши и настоящи възпитаници на тържеството.

Очакват се хора от петдесет випуска, които по традиция се събират на Амфитеатъра за всеки юбилей на Английската. Всички те ще пеят за откриването на тържеството песента от саунтрака на филма „Вчера”.

В пограмата са включени изпълнения на група „Пиф”, Дичо, Нора и Бобо, а водещ ще е актьорът Георги Стайков, който изпълни ролята на Ростислав в кинолентата на Иван Андонов.

Идеята на организаторите за тазгодишния юбилей е да се пресъздаде времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години до днес с типичната музика за всяко поколение.

Сутринта на 8 юни в Балабановата къща ще бъде подреден и музей на Английската, в който ще бъдат представени най-интересните експонати от историята на училището. Сред тях ще са униформите с монограм „ELS”, които са носели учениците.

Източник: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2026792

Gustonews: "СОТИР ЦАЦАРОВ И ЖАН ВИДЕНОВ ЩЕ ПЕЯТ НА ЮБИЛЕЯ НА АНГЛИЙСКАТА "КЛЕТВА"

Възпитаници на Английската гимназия ще се събират на Античния театър в събота за 55-годишиня юбилей на училището. Сред поканените са главния прокурор Сотир Цацаров, бившия премиер Жан Виденов, Емил Кошлуков, Георги Торнев и др.

За юбилея ще бъде връчена наградата на учител-будител, който ще бъде избран чрез номинации на учениците. Фондация "Стоил Куцев" присъжда стипендии на двама ученици, които са написали най-доброто есе по тема от литературно произведение на български автор, но извън учебната програма. Семейство Христови пък присъждат награда за цялостен принос в живота на училището.

Ученици са издирили 150 експоната от историята, които ще покажат на изложба в Балабановата къща. Запазено е писмо, с което гимназията известява ученичка от втория випуск, че е приета. В него са описани документите, които трябва да носи при записването си, както и интересни лични вещи. Това е било времето, когато всички новопостъпващи ученици са настанявани задължително в пансион за целия период на обучение. Група бивши ученици са създали и виртуален музей на гимназията.

Тържественото отбелязване на празника ще бъде от 19 часа на 8 юни на Античния театър. Идеята е да се пресъздаде времето от 50-те, през 90-те години и до днес с типичната музика за поколенията.

Община Пловдив безвъзмездно е предоставила Античния театър за празника на елитното училище.

Автор: Антония Атанасова

Източник: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28324&FCID=FC28609b901acda4acefa99b9af6133d2f

ЗА ЕГ "ПЛОВДИВ" ПО "КАТРА FM"

За юбилея на ЕГ „Пловдив” може да слушате по пловдивското радио „Катра FM” тук: http://dox.bg/files/dw?a=5ab6d3c726

В. "МАРИЦА": "АНГЛИЙСКАТА СЪБИРА НА ТЪРЖЕСТВО ВЪЗПИТАНИЦИ ОТ НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ ЗА 55 ГОДИНИ"

55-години от създаването си чества легендарната Английска гимназия „Пловдив”. Повече от половинвековната история на училището ще бъде отбелязана с редица инициативи и празненства, съобщи директорът на елитната гимназия Пенка Стайкова пред радио Фокус. 260 зрелостници завършват тази година елитното училище.

Сред бившите си възпитаници на ЕГ „Пловдив” може да се похвали с редица имена дали много не само за своя град, но и за страната.

Сред тях са личности като Петя Колчева - единствената българка, изкачила Еверест, Христо Велков - мореплавател, обиколил света за три години с яхтата си, главният прокурор Сотир Цацаров, Емил Кошлуков, Гергана Паси, режисьорът Георги Торнев и много други, разказва директорът Пенка Стайкова.

Тя изказа гордостта си от факта, че гимназията миналата година е била на трето място по успех в страната и си пожела тази година зрелостниците да постигнат още по-добри резултати на матурите.

Празничните инициативи по повод 55 години от създаването гимназията преминават под мотото „Духът на времето”. Затова на 7 юни ще се проведе юбилейно тържество на настоящите и бивши учители и възпитаници, както и турнир по футбол, волейбол и баскетбол между поколенията в спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски”.

На 8 юни ще се състои юбилеен концерт от 19.00 часа на Античния театър. На следващият ден от 17.00 часа в Драматичен театър Пловдив ще се проведе Театър на талантите на ЕГ „Пловдив”. А на 21 юни ще бъде официалната церемония по връчването на дипломите на 50-ия юбилеен випуск.Източник: http://marica.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-55-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-news107768.html

В. "МАРИЦА": "ЖАН И ЦАЦАРОВ ПЕЯТ "КЛЕТВА" ЗА АНГЛИЙСКАТА

Експремиерът от БСП Жан Виденов и главният прокурор Сотир Цацаров ще изпеят парчето на бившия син депутат Кирил Маричков „Клетва” за годишнината на Английската гимназия, съобщиха за Marica.bg възпитаници на елитното училище.

Заедно с него химнът на Езиковата се очаква да изпълнят бившите възпитаници на школото Мария Капон, Ангел Найденов, Гергана Паси и Емил Кошлуков. ЕГ „Пловдив” празнува 55-годишен юбилей вечерта на 8 юни в Античния театър и кани всичките си бивши и настоящи възпитаници на тържеството.

Очакват се хора от петдесет випуска, които по традция се събират на Амфитеатъра за всеки юбилей на Английската. Всички те ще пеят за откриването на тържеството песента от саунтрака на филма „Вчера”.

В пограмата са включени изпълнения на група „Пиф”, Дичо, Нора и Бобо, а водещ ще е актьорът Георги Стайков, който изпълни ролята на Ростислав в кинолентата на Иван Андонов. Идеята на организаторите за тазгодишния юбилей е да се пресъздаде времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години до днес с типичната музика за всяко поколение.

Сутринта на 8 юни в Балабановата къща ще бъде подреден и музей на Английската, в който ще бъдат представени най-интересните експонати от историята на училището. Сред тях ще са униформите с монограм „ELS”,които са носели учениците по време на задължителното школско облекло.


Източник: http://marica.bg/%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D1%86%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%8F%D1%82-%E2%80%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B0%E2%80%9D-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-news110749.html

Община Пловдив: "55 ГОДИНИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

7,8,9 и 21 юни 2013

55 ГОДИНИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ"

Ръководство, учители, ученици на ЕГ „Пловдив" и PELSA Ви канят на официално откриване:История от 55 години, 50 випуска и поглед в бъдещето - това е Езикова гимназия „Пловдив". Менят се епохите, разчупват се идеологическите рамки, но независимо от императивите на деня, тя си остава хармоничен образец на българското средно образование, защото тук винаги е царял дух на просветено свободомислие. Английската - така я наричаме с любов. Респектираща и близка до сърцето. Реална и ненакърнима в спомена. Обещание за светъл път. Мечта, която озарява все нови и нови поколения от млади хора. Много е дала тя на България. Плеада от политици, юристи, писатели, издатели, режисьори, журналисти, лекари, учители, учени, дипломати... Все хора, които с гордост могат да заяват, че духът на времето е в нас, а в ЕГ „Пловдив" винаги е било и ще бъде време за духовност!
„Духът на времето" - именно това е девизът, под който преминават празничните инициативи по повод 55 години от създаването на тази елитна гимназия:

7 юни 2013г.

• СПОРТНИ ПРОЯВИ - турнир по футбол, волейбол и баскетбол между поколенията, ЕГ „Пловдив" - 8.00ч.
и финали в спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски" - 11.00ч.

• ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО НА НАСТОЯЩИТЕ И БИВШИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ - в Новотел Пловдив - 19.00ч.

8 юни 2013г.

• МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ И ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ НА ЕГ „ПЛОВДИВ" - Старинен град, Балабанова къща, откриване - 16.30ч., следва официален коктейл за гостите.

• ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ - Античен театър - 19.00ч.,

• ЮБИЛЕЕН ГОДИШНИК НА ЕГ „ПЛОВДИВ" - представяне.

• ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСКИТЕ - Международен панаир гр. Пловдив, палата № 7 - 21.00ч.

9 юни 2013г.
• ТЕАТЪР НА ТАЛАНТИТЕ НА ЕГ „ПЛОВДИВ" - Драматичен театър Пловдив - 17.00ч.

21 юни 2013г.
• ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2013 г.,
50-ТИ ЮБИЛЕЕН - 18 ч.


Форматът на празничните прояви е ОТВОРЕН за участие на всички, които носим Английската в душата и сърцето си.


Източник: http://www.eventsplovdiv.info/articles/view/3080

PlovdivUtre.bg: "ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ЕГ "ПЛОВДИВ" ПЕЯТ ЗАЕДНО "КЛЕТВА НА "ЩУРЦИТЕ"

Петдесетте випуска на пловдивската Английска гимназия ще изпеят своя химн - „Клетва” на Щурците на Античния театър. Това ще един от гвоздеите в програмата по време на концерта на 8 юни от 19:00 часа. Атмосферата ще допълнят рокаджиите от ПИФ, палавите струни на момичетата от Интро, хитови изпълнения на Дичо и Нора, Бобо. Водещ ще е артистът Жоро Стайков. Идеята на организаторите е да пресъздадат духа от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и до ден днешен с типичната музика за всяко поколение.

Освен това Училищен музей на Пловдивската английска гимназия ще отвори безплатно за първи път врати в Балабановата къща на Стария град от 16,30 часа. Подготовката на музейната експозиция е започнала преди година. Учениците от клуб „Събиране и архивиране на улищната памет” са подготвили над 150 експоната, свързани с 55-годишната история на Английската гимназия. Сред най-интересните са различните униформи, които са носели учениците през 55-годишната история на училището. Ще бъде изложена бялата парадна униформа на момичетата с извезаните инициали на училището „ELS”. Освен нея учениците са носили и ежедневни униформи, които носят отпечатъка на по-оскъдни времена: тъмносини ученически престилки от евтин сатен за момичетата, тъмносини сака и панталони за момчетата, задължителни шапки-тип барета, вратовръзки с ластик и монограм, училищни значки. През 1983/84 за първи път върху ризите и ученическите яки се появяват нови монограми, които са за учениците, изучаващи френски език и немски език.

Като изключително ценен експонат създателите на музея определят документа от 1958 година, с който държавата създава Английската гимназия в Пловдив. От 1959 година е и запазеното писмо, с което гимназията известява ученичка от втория випуск, че е приета да учи тук. В писмото са описани документите и сумите, които трябва да носи при записването си, както и интересни лични вещи. Всъщност това е било времето, когато всички новопостъпващи ученици са били настанявани задължително в пансион за целия период на обучение. С разрастването на гимназията, се взима решение само подготвителните класове да се настаняват задължително в общежитие за една година.

Активни членове на Асоциацията на завършилите Езиковата гимназия „Пловдив” /PELSA/ създадоха уникалния виртуален музей на своето училище. Неговият адрес е: http://vm.els-plovdiv.com. Проектът е подкрепен доброволно и от бившите възпитаници с желанието си да разкажат на следващите поколения своята история, както и да споделят онази част от нея, която определят като бунтарския дух на времето си. Виртуалният музей е в процес на набиране на материали постоянно: снимки, видео-клипове, грамоти, разкази по преживяно, спомени за учителите, възпитателите и много други.


Източник: http://www.plovdivutre.bg/2013/06/08/171315-50_vipuska_ot_angliyskata_okupirat_antichnia_teatur

ПОТВ: "ПЕТДЕСЕТ ВИПУСКА НА АНГЛИЙСКАТА ПЕЯТ "КЪЛНА СЕ"

Училищен музей на пловдивската английска гимназия ще отвори безплатно за първи път врати в Балабановата къща на Стария град на 8 юни от 16,30 часа. Подготовката на музейната експозиция е започнала преди година. Учениците от клуб „Събиране и архивиране на улищната памет” и техния преподавател издирват, класифицират, снимат и подготвят над 150 експоната, свързани с 55-годишната история на Английската гимназия. И ги групират в 5 раздела: „Училището”, „Учителите и директорите”, „Учениците”, „Талантите”, „Спортните постижения”.

Сред най-интересните експонати е колекцията от униформи, които са носели учениците от Английската гимназия през 55-годишната й история. Интересен експонат е бялата парадна униформа на момичетата с извезани инициали на училището „ELS”. Освен нея учениците са носили и ежедневни униформи, които носят отпечатъка на по-оскъдни времена: тъмносини ученически престилки от евтин плат сатен за момичетата, тъмносини сака и панталони за момчетата, задължителни шапки-тип барета, вратовръзки с ластик и монограм, училищни значки. През 1983/84 за първи път върху ризите и ученическите яки се появяват нови монограми, които са за учениците, изучаващи френски език и немски език.

Като изключително ценен експонат създателите на музея определят документа от 1958 година, с който българската държава създава в Пловдив Английската гимназия. От 1959 година е и запазеното писмо, с което гимназията известява ученичка от втория випуск, че е приета да учи тук. В писмото са описани документите и сумите, които трябва да носи при записването си, както и интересни лични вещи. Всъщност това е било времето, когато всички новопостъпващи ученици са били настанявани задължително в пансион за целия период на обучение . С разрастването на гимназията, се взима решение само подготвителните класове да се настаняват задължително в общежитие за една година.

И разбира се няма начин петдесетте випуска на Английската да не изпеят своя химн - „Клетва" на „Щурците” по време на концерта в Античния театър на 8 юни от 19 часа. Концертът не е само за учениците на известната пловдивска гимназия, но и за всички пловдивчани, рокаджиите от „Пиф”, Валди Тотев от „Щурците”, палавите струни на момичетата от "Интро”, хитови изпълнения на Дичо и Нора, Бобо. Водещ ще бъде артистът Жоро Стайков. Идеята на организаторите е на Античния театър да пресъздадат времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и до ден днешен с типичната музика за всяко поколение.

Активни членове на Асоциацията на завършилите Езиковата гимназия „Пловдив” / PELSA / създадоха уникалния за българската образователна система виртуален музей на своето училище. Неговият адрес е: е http://vm.els-plovdiv.com”. В организацията и изпълнението на проекта заслуга имат бившите възпитаници Ивайло Писков (випуск 1994), Мария Венева (випуск 1988) и Ивайло Василев (випуск 2006), които не са се познавали преди това. Проектът е подкрепен доброволно и от бившите възпитаници с желанието си да разкажат на следващите поколения своята добра история, както и да споделят онази част от нея, която определят като бунтарския дух на времето си. Виртуалният музей е в процес на набиране на материали постоянно: снимки, видео-клипове, грамоти, разкази по преживяно, спомени за учителите, възпитателите и много други.

Поддържането на виртуалния музей от техническа гледна точка не е трудно поради факта, че сайтът е динамичен, т.е. променянето на стари или добавянето на нови материали се извършва еднократно и на едно място, след което се отразява по всички страници. Виртуалният Музей е създаден така, че лесно може да побере неограничено количество материали - не съществуват пречки от рода на физически хард диск пространство, което може да се изчерпа.
„Духът на времето” - това е девизът, под който преминават празничните инициативи по повод 55 години от създаването на ЕГ „Пловдив”:
· ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ - Античен театър, 8 юни 2013г., 19.00 ч.,
· ЮБИЛЕЕН ГОДИШНИК НА ЕГ „ПЛОВДИВ”
· ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ НА ЕГ „ПЛОВДИВ” - Старинен град, Балабанова къща, откриване на 8 юни 2013г., 16.30 ч
· ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСКИТЕ - Международен панаир гр. Пловдив, палата № 7, 8 юни 2013г., 21.00 ч
· СПОРТНИ ПРОЯВИ - турнир по футбол, волейбол и баскетбол между поколенията, ЕГ „Пловдив” 7 юни 2013г., 8.00 ч. и финали в спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски”, 7 юни, 11.00 ч.,
· ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО НА НАСТОЯЩИТЕ И БИВШИ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ - 7 юни 2013г., 19.00 ч.,
· ТЕАТЪР НА ТАЛАНТИТЕ НА ЕГ „ПЛОВДИВ” - 9 юни, 17.00 ч.,

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2013 г., 50-ТИ ЮБИЛЕЕН- 21 юни, 18 ч.,


Източник: http://potv.eu/436695.html

В. "МАРИЦА": "ВРАТОВРЪЗКИ С ЛАСТИК И УНИФОРМИ В МУЗЕЙ НА АНГЛИЙСКАТА"

Всички видове униформи, носени от учениците в 55-годишната история на Английската гимназия, ще бъдат събрани в училищен музей на елитното училище по повод на юбилея на емблематичното училище. Той ще отвори врати за първи път в Балабановата къща на 8 юни, а две седмици по-късно ще бъде преместен в постоянна експозиция в гимназията. В продължение на две години ученици и преподаватели от ЕГ „Пловдив” събирали експонатите за музея, които вече наброяват 150. През първите години от основаването момичетата имали бяла парадна униформа - сако и пола, с извезаните инициали ELS. Тя била главно за официални празници и тържества, а в делнични дни носели тъмносини ученически престилки от сатен за момичетата и тъмносини сака и панталони за момчетата. За всички били задължителни шапките, вратовръзките с ластик и монограм, както и училищните значки. През 1983 година върху ризите и шапките се появяват нови монограми за изучаващите френски и немски език.

Сред най-ценните експонати е документът от 1958-а за създаване на Английската гимназия в Пловдив. От същата година е и писмото, с което новосъздадената гимназия известява първата си ученичка, че е приета. В него са описани документите, които трябва да носи при записването си, както и “лична торбичка с бельо, маркирани с нейния ученически номер и личните є инициали”. Навремето всички новопостъпващи ученици са били настанявани задължително за една учебна година в общежитие.

Клубът на завършилите Английската гимназия - ПЕЛСА, подготвя и виртуален музей, в който ще бъде събрана и селектирана информацията за възпитаниците на училището, бивши учители, документи от Държавния архив.
“Менят се епохите, разчупват се идеологическите рамки, но Английската си остава образец. Тя е дала на България мореплавател, обиколил света за три години, единствената българка, изкачила Еверест, плеяда от писатели, издатели, режисьори, журналисти, лекари, учители, архитекти и финансисти. Неслучайно девизът, под който ще преминат празничните инициативи, е “Духът на времето”, казва директорката на училището Пенка Стайкова.
Организацията на юбилейния концерт на Античния театър е поверена на сценариста и режисьор Георги Торнев, кадър на випуск’87. На древната сцена ще се качат ПИФ, Нора, струнен квартет „Интро”, а емблематичното парче „Клетва” ще звучи в изпълнение на Дичо. Водещ грандиозното събитие ще е актьорът Георги Стайков, или неповторимият бунтар Ростислав от култовата лента на Иван Андонов „Вчера”. По сценарий всеки випуск ще бъде поздравен с музиката, която е белязала ученическия им живот.

Издателят Манол Пейков, също възпитаник на Английската, подготвя годишник със снимки и спомени на випуските. Юбилейната среща на самите випуски ще е в палата 7 на панаира на 8 юни от 21 часа. На юбилейното тържество предишния ден с грамоти за изключителен принос ще бъдат отличени изявени учители. „Някои са оставили целия си живот в гимназията - били са наши ученици, цялата им професионална кариера е минала тук, след което са предали щафетата на децата си, които също завършват и сега са учители при нас”, казва Пенка Стайкова.

Най-доброто от репертоара на театралните клубове в училището и спортни срещи на поколенията са още в програмата на юбилея.

Церемонията по дипломирането на юбилейния, 50-и випуск ще е на 21 юни в Новотела.


Автор: Деляна Лукова


Източник: http://marica.bg/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-news109892.html

В. "ТРУД": "АНГЛИЙСКАТА ГИМНАЗИЯ В ПЛОВДИВ СТАВА НА 55"

Възпитаници на Езикова гимназия „Пловдив”, известна като Английската, ще се съберат в събота вечерта на Античния театър под тепетата, за да отбележат 55-годишнатата от създаването й. Идеята е да изпеят заедно химна на училището - „Клетва” на група „Щурците”.

„Каним всички наши ученици да присъстват на концерта, който започва от 19 часа”, каза директорката Пенка Стайкова. На древната сцена в Стария град ще пеят Дичо и група P.I.F. и ще свирят момичетата от струнен квартет „Интро”, а водещ на шоуто ще е актьорът Георги Стайков.

След края на концерта от 21 часа в палата 7 на Международния панаир пък започва балът на випуските, на който ще присъстват всички, завършили Английската езикова гимназия през последните 50 години.

За тържествата е създаден училищен музей, в който се представени интересни експонати като например първата униформа и документът от 1958 г., с който българската държава създава гимназията.

Интересен експонат е бялата парадна униформа на момичетата с извезани инициали на училището „ELS”. Освен нея по онова време ученичките носили тъмносини престилки от сатен, младежите костюми от същия цвят, задължителни шапки тип барета, вратовръзки с ластик и монограм.

Експонатите ще могат да се видят от 16,30 часа в събота в Балабановата къща в Стария град. Там ще бъде представен Виртуален музей за историята на училището, създаденп от членове на Асоциацията на завършилите Езикова гимназия „Пловдив”.

„Чрез страницата на един такъв музей авторите имат желанието и амбицията да се укрепи общността на настоящи и бивши учители, родители и ученици, да се популяризират успехите и постиженията в областта на науката, спорта, хореографията, изобразителнато изкуство и добрите педагогически практики”, коментира Стайкова.

В събота ще бъдат връчени награди за учител будител и стипендии за ученици, отличени в конкурса за литературно есе.

Снимка: Стоян Илиев
На снимката: Експозиция с унически униформи, музикални инструменти, купи и медали, спечелени от възпитаниците на бившата Английска езикова гимназия в Пловдив, беше подредена вчера в Балабановата къща в Стария град.


Източник: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2039805

В. "МАРИЦА": "ЗА 55 ГОДИНИ НА АНГЛИЙСКАТА: ПРИЗ И 4000 ЛЕВА ЗА УЧИТЕЛ БУДИТЕЛ"

Парична награда от 4000 лева ще получи педагогът, който бъде обявен за учител будител в Английската гимназия. Ученици са правили номинации кой преподавател ги вдъхновява да учат най-задълбочено и ги мотивира да опознават света. Името на спечелилия най-много гласове ще стане ясно на юбилейния концерт по повод 55-годишнината на елитната гимназия на 8 юни на Античния театър. Инициативата е на фондация „Стоил Куцев”, основана по идея на журналиста и възпитаник на Английската Емил Кошлуков, като идеята є е да мотивира младежите да четат. Стоил Куцев, който вече не е между живите, е бил преподавател по български език. Фондацията е организирала и конкурс за есе за учениците от 8 до 12 клас. Зрелостникът, който грабне голямата награда, ще получи стипендия за първата година от следването си. Юбилейните тържества стартират на 7 юни с турнир по футбол, волейбол и баскетбол за купата на ЕГ „Пловдив”. Гвоздеят ще е концертът на амфитеатъра, на който Валди Тотев от „Щурците” ще пее „Клетва” за възпитаниците на емблематичната гимназия.

Автор: Деляна Лукова


Източник: http://marica.bg/%D0%B7%D0%B0-55-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-4000-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-news111490.html

БНТ2: "55 ГОДИНИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

Всички випуски на Езиковата гимназия в Пловдив си дават среща на 8 юни. Античният театър ще бъде мощно огласен от песента „Клетва”, която в годините се превърна в символ на бившата вече Английска гимназия под тепетата. 55-годишната история на училището ще бъде пренесена и във виртуален музей.

„Духът на времето” – под това мото ще преминат всички изяви, посветени на 55-тата годишнина на Езиковата гимназия. Юбилейният концерт на Античния театър ще събере на едно място възпитаници от 50 випуска.

Пенка Стайкова – директор ЕГ „Пловдив”:

- Като Сотир Цацаров например и Жан Виденов или Гергана Паси, все още нямаме от тях потвърждение, но така или иначе форматът на всички празнични инициативи е отворен.

Часове преди концерта в Балабановата къща ще отвори врати специална експозиция, в която могат да се видят първите в училището униформи, снимки на емблематични преподаватели, както и държавният документ, с който е създадена Английската гимназия. Историята на училището е събрана и във виртуален музей, който непрекъснато се допълва от бившите възпитаници.

Пенка Стайкова – директор ЕГ „Пловдив”:

- Така че всеки може да остави своята следа в този музей и така да бъде написана летописната книга на гимназията.

Идеята за виртуалната сбирка е на Асоциацията на завършилите английската гимназия.

Пенка Стайкова – директор ЕГ „Пловдив”:

- Тя е известна като PELSA. Клубовете PELSA вече съществуват по целия свят. Много активни са също така и в България, в Пловдив, в София, в Стара Загора, а в чужбина най-активни са в Лондон, Ню Йорк, Брюксел.

Сегашни и бивши възпитаници на гимназията ще се срещнат и във футболен мач, наречен „Тийнейджъри” срещу „Динозаври”. А старите рок банди на училището ще свирят отново заедно на Бала на завършилите.


Източник: http://bntplovdiv.com/news/society/education/8142-55-godini-ezikova-gimnaziya-plovdiv.html

В. "МАРИЦА": "КАРМАТА НА АНГЛИЙСКАТА ЦЯЛ ЖИВОТ В НЕЯ"

Мария Краевска завършва петия випуск на училището и 37 г. преподава там.

Целият й живот минава под знака на Английската гимназия. Това твърдение ни най-малко не е пресилено, тъй като Мария Краевска е сред отличниците на петия випуск на емблематичното пловдивско училище, след което става преподавател в него и в продължение на 37 години това е единственото є работно място. Сега синът є - журналист и писател Петър Краевски, продължава традицията и става преподавател по английски в ЕГ “Пловдив”. Надявам се и внучката, дъщеря на другия ми син ­ Николай, която също се казва Мария Краевска, догодина да има шанса да влезе в нашата гимназия, казва любезната домакиня. Независимо че преди няколко години се пенсионира, учениците не спират да я търсят като един от доказаните педагози, чиито ученици днес са пръснати по целия свят. Навръх 55-ия юбилей на елитната гимназия гостуваме в дома на Мария Краевска. От терасата на жилището се открива прекрасна гледка към града. Това е моята градина, казва за пълния с цветя балкон преподавателката - любимото є място през топлите месеци. Отваряме албума, предимно с черно-бели снимки, и се връщаме във времето.

Краевска бърза да уточни, че още две колежки имат сходна на нейната професионална кариера - Торозка Торозова от третия випуск и Румяна Дренчева - от четвъртия випуск на училището, които след това остават цял живот преподаватели в него. Невена Астарджиева и Радостина Аргирова също прекарали целия си живот като учители в гимназията, но с тази разлика, че не са завършили в нея.

Висок и свободен дух - това отличава Английската и нейните възпитаници, които усещат себе си като едно семейство и не спират да поддържат връзка помежду си. Аз следя във Фейсбук какво се случва с учениците ми, с много от тях съм приятел в социалната мрежа, казва Краевска. Сред тях е Илияна Велкова - момичето, което успява да изкачи базовия лагер на Еверест през юли миналата година в рамките на британска социална програма. Като студентка в Лондон тя се включила в проект за подкрепа на деца в Непал и успяла да събере 2450 паунда, които дарила за образованието им и за построяване на училище. Лин, както я знаят учители и съученици, развяла българския флаг на 5400 метра височина в Хималаите.
Лошото е, че най-добрите деца заминават навън. Понякога имам усещането, че подготвям емигранти. Добре че някои вече се връщат. Надявам се все повече да решат да се приберат обратно у дома и да имат условия за реализация, разсъждава Мария Краевска.

Навремето съвсем случайно разбрала, че е разкрита Английска гимназия в Пловдив - втората у нас след Ловешката, и решила да кандидатства. Издържала успешно изпита и я приели. Социалното разделение спирало на прага, макар че немалка част от съучениците є били деца на активни борци. Униформите били задължителни за всички, както и двете години в общежитие. “В една стая бяхме 14 момичета и беше невероятен купон. След часовете задължително оставахме на занималня с възпитател. Само в сряда ни пускаха до вкъщи между 14 и 16 часа и в неделя от 13 до 17. Помежду си трябваше да говорим задължително на английски и за това стриктно се следеше. Защото целта беше да научим езика, а и ни караше да се чувстваме като едно семейство. Ходехме на екскурзии из цяла България. Страшно много спортувахме - волейбол, баскетбол, атлетика и гимнастика. Имаше акордеонен и драмсъстав. На партитата в културния салон се слушаше “Бийтълс”. Мечтаехме и се чувствахме щастливи”, връща лентата назад Краевска.

Единственият недостатък била невъзможността да се пътува в чужбина. Тази липса се компенсирала от преподаватели англичани по различните учебни предмети. Днес това се реализирало все по-трудно, но затова пък децата имали най-модерните учебници на наши и чужди издателства, записи, телевизия и интернет, можели да пътуват до всяка точка на света.

Мария играела в драмсъстава на гимназията и след шумната премиера на “17-годишните”, в която тя влязла в ролята на учителка, директорът Любен Христов є заявил: “Страхотна си, винаги си добре дошла да преподаваш.” И така като че предначертал съдбата є. Малко след като се дипломирала в Софийския университет, получила телеграма от майка си, че я канят да учителства в Английската. По онова време не било толкова лесно да се уредиш с място, тъй като професията била на пиедестал.

“Гимназията беше като мой дом, сраснах се с това училище за 37 години. Не съм била нито строга, нито ларж. В началото се появих с един минижуп и гледах строго, но постепенно разбрах, че няма по-важно от това, да си откровен с учениците, и постепенно станах себе си”, казва Краевска, която два пъти е специализирала в Англия. Срещите с известни личности били обичайна практика в елитната гимназия. Като една от най-запомнящите се преподавателката определя тази с английската писателка и автор на книга за Левски Мерсия Макдермот. В продължение на 20 години тя преподавала в столичната Първа английска и и идвала за срещи с пловдивските си колеги.

Точно преди три години Краевска има шанса да прелети океана, за да бъде сред главните действащи лица на церемония в Уилямс колидж. Тя била единствената чужденка, избрана да получи награда за учител по английски език, заедно с още две американки. Виновник за това се оказва ученичката на Краевска Петя Митева. Колежът искал от изявени студенти да посочат имената на учителите, които са спомогнали за развитието им и са станали причина да учат в него. Петя направила експозе за Краевска и приложила всички необходими документи и сертификати. Комисия одобрила пловдивската педагожка, която получила награда от 4000 долара на промоция в колежа, а 3000 били дадени на Английската гимназия.
“Един език се учи цял живот. И пак не можеш да го научиш. Той не е море, а океан - колкото повече навлизаш, толкова повече усещаш, че има още какво да дълбаеш. Когато стигнеш до тънкостите, тогава идва удоволствието”, казва Краевска.Автор: Деляна Лукова
Автор на снимката: Любен Баков
Снимка: В дома на Краевска е пълно с картини - неслучайно. Половинката в живота й е живописецът Иван Краевски


Източник: http://marica.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%8F-news112144.html

В. "СТАНДАРТ": "ДУХЪТ НА АНГЛИЙСКАТА ПОКОРИ ДОРИ ЕВЕРЕСТ"

Каним на 8 юни всички от ЕГ „Пловдив” да празнуваме 55 г.

Пенка Стайкова
директор на Езикова гимназия „Пловдив”

- Г-жо Стайкова, училището ви става на 55 г. Какви са постиженията на учениците ви?
- История от 55 г., 50 випуска и поглед в бъдещето - това е Езикова гимназия „Пловдив”, или Английската, както я наричаме с любов. За тези 55 г. училището даде и продължава да дава на Пловдив и на България много: над 10 000 възпитаници, които са част от елита на града и на държавата ни - мореплавател, обиколил света за 3 г., единствената българка, изкачила Еверест, високообразовани специалисти - инженери, архитекти, дипломати, финансисти, мениджъри, ИТ специалисти, писатели, издатели, режисьори, журналисти, лекари, учители. Все хора, които с гордост могат да заявят, че допринасят за обществото, където и да се намират. Отговорността да защитиш постиженията на училището си и привилегията сам да дадеш повод за гордост са присъщи за много наши възпитаници, но да започнем с Немските езикови дипломи, които получиха 53 абитуриенти от 50-ия юбилеен випуск 2013 г., след като положиха успешно трудния DSD изпит и отново оправдаха очакванията за високи резултати. Блестящо се представиха на националния кръг на олимпиадите по български, английски и немски език, по философия, химия и опазване на околната среда, информатика десетки наши ученици. Престижни места, награди и стипендии завоюваха наши ученици и на конкурса за есе „Иван Рилски”, на Немската олимпиада на училищата с Немска езикова диплома, на първото състезание "Пловдив избира стоте най-добри ученици по немски език”, на националния кръг на състезанието по творческо писане на английски език, на националния ученически фестивал за авторска драма на английски език. Спортните постижения също заслужават внимание. Отборите на гимназията по волейбол - юноши и девойки, хандбал юноши, шахмат смесен отбор се представиха достойно на отделните етапи на ученическите игри, като волейболният отбор на юношите защити честта на гимназията за втора поредна година на националното първенство. Нови успехи ще трасират и бъдещето, защото споменатата устременост към победата е вътрешната природа на нашите ученици, пренасяна и предавана от поколение на поколение.
- Как се реализират учениците ви, къде отиват да следват?
- Езикът на статистиката изрича сухо и точно, че 98% от зрелостниците на ЕГ „Пловдив” продължават обучението си след завършване на средното образование в университети предимно в България и Европа, но също така и в Америка и Азия, че е изключително успешно и запомнящо се представянето им на международно признати изпити (TOEFL; SAT; DSD; Test DAF и др.), че в най-престижните колежи и университети на САЩ, Великобритания, Германия, Холандия, Швейцария почти винаги получават пълна или частична стипендия. Езикът на историята обобщава традицията - пловдивският лидер в чуждоезиковото обучение ЕГ "Пловдив" е отворен към света и неговите предизвикателства.
Благодаря на вашата медия за предоставената ми възможност да поканя всички, свързани с ЕГ „Пловдив”, да съпреживеем заедно празничните инициативи, чиято кулминация е на 8 юни, когато от 16,30 часа в Балабановата къща ще открием новия училищен виртуален музей, а от 19,00 часа в Античния театър започва юбилейният концерт „Духът на времето”.

Автор: Стела Стоянова


Източник: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-04&article=453213

TV7: "ЕГ "ПЛОВДИВ" НА 55 ГОДИНИ"

Английската гимназия отбелязва годишнината си с концерт в „Античния театър” довечера и откриване на музейна експозиция в Балабановата къща следобед.

Възпитаниците на пловдивската английска гимназия – Емил Кошлуков, Мария Капон, председател на на Единната народна партия, Гергана Паси, министър по Европейските въпроси (2005-2009) и директорът на гимназията - Пенка Стойкова, се впуснаха в емоционален разговор, провокиран от 55-годишнината на любимото им училище.

Английската гимназия в Пловдив е марка за града, престиж за родителите и амбиция за децата, отбеляза Мария Капон, а директорката на учебното заведение изрази надежда, че тази година, то ще бъде и първа по успех в страната. Очакванията й се базират на факта, че средната оценка на училището на матурата по български миналата година е била 5.75, което е извело гимназията на трето място - след Американския колеж и Софийската немска гимназия.

Гостите изразиха съжалението си, че традицията първата година от обучението си всички деца от ЕГ „Пловдив” да са на пансион, е отпаднала и разказаха щури спомени от своите ученически години. Те подчертаха недоволството си от факта, че цялото образование днес е различно, хората имат различни очаквания към своите учители, а материалната база, не само, че не се осъвременява, а и остарява.

Лидери в областта са тези, които въвеждат нови начини за преподаване и нови технологии, смятат дамите, а по темата директорът на гимназията обясни, че дават възможност на децата да се изявяват и в извънкласни дейности. В момента в училището има 25 клубове по интереси – театрални, журналистически, оперетни и т.н.

Благодарение на Асоциацията на завършилите гимназията, днес ще бъде открит виртуален музей на ЕГ и експозиция в Балабановата къща, а вечерта се очаква незабравим концерт, наречен „Духът на времето” на сцената на Античния театър. Всички са поканени да посетят събитията.Източник:
http://tv7.bg/faktorat-koshlukov/NewsDetails&id=9765219

В. "МАРИЦА": "50 ВИПУСКА НА АНГЛИЙСКАТА ПЕЯТ "КЛЕТВА" НА АНТИЧНИЯ"

Музей отваря в Балабановата къща, училищни рокбанди от миналото свирят на бала в панаира.

Кирковец на сянка не седи, но сянка пази. Тази крилата фраза се пренася от поколение на поколение като емблема за безбройните възпитаници на емблематичната Английска гимназия. От утре започват тържествата по повод 55-годишнината на училището, което е дало на страната министър-председател (Жан Виденов), главен прокурор Сотир Цацаров), министър по европейските въпроси (Гергана Паси) писатели, издатели, режисьори, лекари, учители, инженери, архитекти, финансисти и IT специалисти. “Духът на времето” - това е мотото, което обединява поредицата събития по повод на юбилея.Училищен музей на първата езикова гимназия в Тракия, както се води в летописите, ще отвори за първи път врати в Балабановата къща на 8 юни от 16.30 часа. Подготовката на експозицията е започнала преди година. Учениците от клуб “Събиране и архивиране на училищната памет” издирват, класифицират, снимат и подготвят над 150 експоната, свързани с 55-годишната история на Английската гимназия. И ги групират в 5 раздела: “Училището”, “Учителите и директорите”, “Учениците”, “Талантите”, “Спортните постижения”. Сред най-интересните е колекцията униформи.

Посетителите ще могат да видят бялата парадна униформа на момичетата с извезани инициали на училището ELS. Освен нея учениците са носили и ежедневно тъмносини ученически престилки от сатен за момичетата и тъмносини сака и панталони за момчетата. Задължителни шапки, тип барета, вратовръзки с ластик и монограм, училищни значки са сред многобройните експонати, които ще останат за две седмици в Стария град, след което ще бъдат подредени в постоянна експозиция в училището. Като изключително ценен експонат създателите на музея определят документа от 1958 година за създаване на Английската гимназия. Запазено е и писмо, с което училището известява ученичка от втория випуск, че е приета да учи тук. В него са описани документите и сумите, които трябва да носи при записването си, както и личните вещи за престоя в общежитието. В годините до промените новопостъпващи ученици са били настанявани задължително в пансион за целия период на обучение. С разрастването на гимназията се взима решение само подготвителните класове да се настаняват задължително в общежитие за една година.

В организацията и изпълнението на проекта за музей заслуга имат бившите възпитаници на училището Ивайло Писков, Мария Венева и Ивайло Василев. Той е подкрепен и от активните членове на Асоциацията на завършилите елитното пловдивско училище - PELSA, чието желание е да разкажат на следващите поколения своята история и да споделят част от нея, която определят като бунтарския дух на времето. Виртуалният музей е в непрекъснат процес на набиране на материали - снимки, видеоклипове, грамоти, разкази по преживяно, спомени. Най-активните клубове на PELSA, освен в Пловдив и София, са в Лондон, Ню Йорк и Брюксел. Именно бивши възпитаници са и сред основните спонсори на юбилея, като Антон Щерев - съсобственик на “Винпром Пещера”.

Гвоздеят на тържествата ще е концертът на 8 юни на Античния театър, на който водещ ще бъде актьорът Георги Стайков, или Ростислав от култовата лента на Иван Андонов “Вчера”, снимана в бившата Английска, сега Духовна семинария. Няма начин петдесетте випуска да не изпеят своя химн - “Клетва” заедно с Валди Тотев. Рокаджиите от “Пиф”, квартет “Интро”, Дичо, Нора и Бобо ще вдигат градуса на настроението. Идеята на сценариста режисьор Георги Торнев, също кадър на училището, е да бъде пресъздадено времето от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и до ден-днешен с типичната музика за всяко поколение. По време на концерта ще бъде дадена и парична награда на педагога, обявен за учител будител на гимназията. Името му ще бъде определено след анкета сред учениците. Инициативата е на фондация “Стоил Куцев”, основана по идея на журналиста Емил Кошлуков. Фондация е организирала и конкурс за есе за учениците от 8 до 12 клас. Зрелостникът, който грабне голямата награда, ще получи стипендия за първата година от следването си. Стипендии ще получат още двама ученици - за академични постижения и за цялостен принос в живота на училището. Те ще бъдат връчени от семейството на основателя на гимназията Любен Христов. Веднага след концерта е балът на випуските в палата 7 на панаира, където ще свирят училищни рокбанди в годините.

Честванията стартират утре в 11 часа с турнири по футбол, волейбол, баскетбол и футбол за купата на ЕГ “Пловдив”. Финалите ще се проведат в спортната зала на ПУ. Юбилейното тържество на настоящите и бивши учители е вечерта в 19 часа.

50-ият випуск на гимназията оставя след себе си алея с 10 дръвчета. Всяка паралелка е засадила по едно дърво около открития шахмат в двора, каза директорът на училището Пенка Стайкова, която и до днес помни 100-те рози, подарък от зрелостници, с пожелание да живее едно столетие.


Автор: Деляна Лукова


Източник: http://marica.bg/50-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%8F%D1%82-%E2%80%9C%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B0%E2%80%9D-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-news111815.html

Plovdiv24.bg: "АНГЛИЙСКАТА ГИМНАЗИЯ В ПЛОВДИВ ОТПРАЗНУВА 55 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ"

Над 3 хиляди бивши и настоящи възпитаници и техните учители пяха „Заклех се” на Античния театър в Пловдив. Вчера бе кулминацията на двуседмичните чествания по повод 55 години Английска гимназия. Най-очакваната фигура, тази на главния прокурор Сотир Цацаров, не се появи на юбилея.

Важни дела не са позволили на обвинител номер едно в държавата да отпусне сърцето си сред съученици и да се потопи в спомени. Жан Виденов, който бе потвърдил присъствие, също не дойде.

С щастлива усмивка под ръка с любима учителка пристигна лидерката на ЕНП Мария Капон. Още на входа тя се разцелува с приятели и преподаватели. Докато траеше програмата, при Капон се спираха съученици, които аплодираха Капон и най-любимата учителка по физика Цеца Апостолова. Тя е преподавала 37 години в Английската гимназия.

Да целуне ръка на физичката пристигна и Гергана Паси. Тя и близначката и са възпитаници на училището. Гергана бе придружавана от съпруга си Соломон Паси. Тогава, когато учихме тук и живеехме в пансиона бяха най-щастливите ми мигове. Беше забранено да напускаме района на училището, но все бягахме и се разхождахме по брега на Марица. Вършихме и други пакости, но забраненият плода е най-сладък, разказа Гергана Паси. Тя не уточни какви бели е вършила със съучениците си, но се усмихна многозначително на съпруга си. Каза още, че в пловдивската гимназия е създала най-искрените приятелства, които са живи и до днес. Тук съм се изградила като личност, това даде старт в живота ми, призна още Паси. След концерта, на който се пяха песни на Бийтълс и ретро парчета, възпитаниците на Английската заедно, прегърнати, изпяха „Заклех се”.

ЕГ „Пловдив” е най-старата езикова гимназия в Южна България. За 55-те години история през нея са преминали над 10 000 випускници. Училището е и сред водещите по успех на матурите през последните години.Източник: http://news.plovdiv24.bg/436787.html
Read more: http://news.plovdiv24.bg/436787.html#ixzz2VhnKA4Kr

Aspekti.info: "АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР В ПЛОВДИВ ОТЕСНЯ ЗА ЮБИЛЕЙНИЯ КОНЦЕРТ НА АНГЛИЙСКАТА"

Хиляди пловдивчани изпълниха Античния театър на 8 юни вечерта за големия концерт по случай 55-ата годишнина от създаването на Английската гимназия.

Бивши и настоящи ученици и учители, приятели и хора, свързани по един или друг начин през годините с емблематичното училище, препълниха амфитеатъра и пяха с цяло гърло любими парчета заедно с група P.I.F., Дичо, Валди Тотев, Нора и др.

Началото на концерта поставиха с изящните си изпълнения хубавиците от квартет „Интро”, а след тях сцената закипя от рок и спомени.

„Тази гимназия е почти на годините на „Щурците”, каза клавиристът на великата българска банда, преди да изпее незабравимата „Бяла тишина” на Георги Минчев.

Хитове на „Бийтълс”, „Куин”, „Пинк Флоид”, Тина Търнър вдигнаха на крака стотици, които затанцуваха в ритъма на любимите си парчета от ученическите години.

Възпитаници на гимназията от различни випуски трогнаха множеството с прочувствени слова и мили спомени. Сред специалните гости на тържеството се открояваха семейство Соломон и Гергана Паси, завършила пловдивската Английска гимназия през 1992 г.

Празникът продължи дори и под поройния дъжд, който се изля над града и охлади юнската вечер, но не успя да помрачи юбилея.


Снимка: Aspekti.info
На снимката: Бивши и настоящи учители и ученици на елитната гимназия препълниха амфитеатъра.
Източник: http://www.aspekti.info/bg/news/i/1992-antichniyat-teatar-v-plovdiv-otesnya-za-yubileyniya-kontsert-na-angliyskata-gimnaziya/
Follow us: Aspekti.info on Facebook

Не пропускайте да гледате видеото в Aspekti.info !!!

В. "МАРИЦА": "2500 ПЯХА "ОЩЕ ЕДНА ТУХЛА В СТЕНАТА"

(Източник: в. “Марица”)

Гергана Паси и Мария Капон поискаха прошка от учителите си от Английската, Жан и Цацаров пропуснаха концерта.

Дъждът окъпа юбилея на Английската гимназия на амфитеатъра в събота вечерта и 2500-те възпитаници не можаха да дочакат заветното изпълнение на култовото парче на “Щурците” - “Клетва”, но вместо това с цяло гърло пяха “Още една тухла в стената”. Въпреки настойчивите препоръки на водещите, че до края на концерта има още куп вълнуващи изпълнения, пороят накара множеството да потърси други места за продължение на купона.

Група ПИФ даде старт на купона на древната сцена, където си дадоха среща възпитаниците на 50-те випуска. Хората бяха щастливи да видят приятели, с които не са се срещали с години. Място на първите редове заеха председателят на Единната народна партия - Мария Капон, и дъщерята на художника Йони Левиев - Йоана. Капон бе в компанията на любимата си преподавателка по физика Цветана Апостолова, която носеше годишниците на класовете, на които е преподавала. Под ръка със съпруга си Соломон Паси пристигна бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси. Сълзи от радост, много смях и спомени предизвикаха срещи между съученици и учители след десетилетия раздяла. На Античния театър можеха да се видят прокурори, съдии, банкери, бизнесмени, политици, хора на изкуството. Елитното училище е дало министър-председател, но Жан Виденов не се появи на концерта. Липсваше и главният прокурор Сотир Цацаров, който имал неотложни дела в столицата. Учителите му си го спомниха като момче с благ характер и логическа мисъл.

“Ще започна с нещо, с което започваше всичко в България”, обърна се към празнуващите Валди Тотев от “Щурците” и подхвана “Тишина” на Емил Димитров. Докато на мултимедийния екран вървяха архивни кадри от историята на страната и училището, Дичо и Нора пяха емблематични за 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години песни.

“Кой не е хващан с цигара в тоалетната, кого не е предлагал Любен Христов за намаляване на поведението, но всичко добро съм видял от приятелите ми от Английската гимназия”, обърна се към присъстващите мъж от випуск ‘79. Гергана Паси също отправи поздрав от сцената и след като поиска прошка от учителите за всички сторени щуротии, каза: “Ако поколението на 80-те управляваше България, надявам се днешното да управлява Европа”. След което Нора запя Simply the best на Тина Търнър.

Емил Кошлуков, също кадър на Английската, обяви старта на фондация “Стоил Куцев”, кръстена на любимия учител по български. Той заедно със съучениците си всяка година ще раздават стипендии за най-прогресивни ученици и изявени учители. Носител на тазгодишния приз за учител будител и парична премия от 4000 лева, след допитване до учениците, е преподавателят по музика Мирослав Атанасов. Съученици на Кошлуков припомниха най-голямата му щуротия, когато задигнал дневника заради натрупани отсъствия. Друг възпитаник - Георги Торнев, дирижираше събитието в ролята си на режисьор. За всички, минали през елитното училище, прозвуча култовото парче на “Пинк Флойд” - Wish you were here.


Автор: Деляна Лукова
Снимка: Гергана и Соломон Паси уважиха юбилея на Английската
Автор на снимката: Любен Баков


Източник: http://marica.bg/2500-%D0%BF%D1%8F%D1%85%D0%B0-%E2%80%9C%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%E2%80%9D-news112373.html

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ГРУПА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕГ "ПЛОВДИВ"

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от група бивши възпитаници на ЕГ „Пловдив”.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КОМАНДИРА НА АВИОБАЗА ГРАФ ИГНАТИЕВО

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от командира на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Цанко Стойков.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА ОУ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от директора на ОУ "Райна Княгиня" Пловдив г-жа Мария Гайдарова.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА ГХП "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от директора на ГХП "Св. Св. „Кирил и Методий” г-жа Соня Киркова.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР "ПЛОВДИВ"

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от управителя на Международен Панаир „Пловдив” г-н Георги Гергов.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Г-Н ВАЛЕНТИН КАРАМИНЕВ

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от бившия директор на ЕГ „Пловдив” за периода 1993-2008 г. г-н Валентин Караминев.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА Г-Н ЛЮБЕН ХРИСТОВ

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от семейството на легендарния директор на Английската гимназия г-н Любен Христов.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбщКС НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от председателя на ОбщКС на Синдиката на Българските учители г-жа П.Калоферова.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ "Пловдив" от председателя на Синдиката на Българските учители д.ик.н. Янка Такева.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА РАЙОН "СЕВЕРЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Поздравителен адрес по случай 55 години ЕГ „Пловдив” от кмета на Община Пловдив, район „Северен” инж. Ральо Ралев.