Публични покани

20.07.2018г. 15:00 часа ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на открит паркинг, северно от учебен корпус на Езикова гимназия „Пловдив”, в ПИ 501.348 по КК и УПИ I- за училища от кв. 16 по плана на жилищен парк „Марица-Север“
20.11.2017г. 16:00ч. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултимедийни проектори, учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера; интерактивна дъска, с необходимия софтуер и технически принадлежности, необходими за модернизация на учебния процес за нуждите на Езикова гимназия „Пловдив“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ №123, по следните 6 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 35 броя преносими компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №1 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 30 броя настолни компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 1 брой интерактивна дъска, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на 7 броя мултимедийни проектори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на 4 броя учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на 10 броя монитори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя;

Агенция по обществени поръчки:
Информация за публикуваната обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на портала на АОП с № 9070532 от 20.11.2017г.

Документация:
ОБЯВА И ДОКУМЕНТАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Описание:

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти на обявената обществена поръчка.

 

 

Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1-ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2-ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3-ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4-ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5-ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6-ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ от №1 до №12
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОП-ОБРАЗЕЦ №13
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ОБРАЗЕЦ №14 СЪС СПЕЦИФИКАЦИИ КЪМ НЕГО
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №1 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №2 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №3 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №4 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №5 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. Техническа спецификация по Обособена позиция №6 към Техническо предложение
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ОБРАЗЕЦ №15 СЪС СПЕЦИФИКАЦИИ КЪМ НЕГО
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: 20.11.2017г. 16:00ч. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата на публикуване: Протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП
3.08.2015г. 13:25 часа Извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на сградите на Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ № 123, по следните две обособени позиции: Обособена позиция 1: Боядисване на коридори, стълбища и учебни зали; ремонт на бани и тоалетни; доставка на бои и полиуретанов лак; доставка и монтаж на врати в Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 2: Ремонт на ВиК инсталации; доставка и монтаж на тръби и тръбни изолации в Общежитие №1 и Общежитие №2 на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, с подробно описание на видовете и количествата СМР и материали, съгласно Техническа спецификация – Приложение №2 към документацията на Възложителя;
16.06.2015г. 18:45 часа „Извършване на строително-монтажни работи – доставка на трошено-каменна настилка, полагане и обработка на ресана бетонова настилка на дворна площадка с площ 4900кв.м. на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ № 123 и полагане на армиран водозащитен бетонов пояс по северозападната фасада на Учебната сграда на ЕГ „Пловдив“, с подробно описание на видовете и количествата СМР, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията Идентификационен №9042860 Дата на създаване: 16.06.2015г."